รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงาน OBEC AWARDS
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ► คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๔๑๓ / ๒๕๖๔
วันศุกร์ ที่ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 11:49 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF และ คลิปวิดีโอ นำเสนอผลงาน
รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ผ่านแบบส่งผลงานฯ
คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
 ► ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเอกสารในระบบเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 21:06 น.
ช่องทางการจัดส่งผลงานของผู้เข้าประกวดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับชาติ
► รายละเอียดการส่งผลงานเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF และ คลิปวิดีโอ นำเสนอผลงาน
► ส่งผลงานผ่านแบบส่งผลงานรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดระดับชาติ
► ทาง https://zhort.link/ejj หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้


กรุณาส่งผลงานภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.**
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23:30 น.
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ yesyesyes
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17:28 น.
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ฉบับแก้ไข
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ปรับรูปแบบการประกวด ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงขอแจ้งปฏิทินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
 
ภายใน 2 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
1 - 4 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง  http://awards63.obecawards.net/obec-esansm
8 - 9 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 6 ชั้น 1 โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมส่ง ณ สถานที่ที่กำหนด เท่านั้น งดรับเอกสารทางไปรษณีย์)
21 - 22 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
23 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansm
26 - 28 สิงหาคม 2564 - ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
*โดยใช้รูปแบบคล้ายกับการประเมินผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการประเมินออนไลน์ผ่าน Application ต่างๆ และสรุปผลการแข่งขัน โดยไม่ต้องมาประชุมในพื้นที่  *
31 สิงหาคม 2564 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ผู้เป็นตัวแทนระดับภาคนำส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .pdf และคลิปการประกวด 
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (เจ้าภาพ) ส่งเอกสารและคลิปการประกวดของผู้เข้ารับการประเมินระดับชาติ
  ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11:04 น.
ชะลอการดำเนินการจัดการประกวด OBEC AWARDS ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งชะลอการดำเนินการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และหากได้กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดครั้งนี้ ขอแจ้งชะลอการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 ขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้รับแจ้งจากทาง สพฐ. อีกครั้ง


 >> หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว2093 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:58 น.
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการแถลงการณ์ของ ศบค. ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2564  ขอเลื่อนออกเป็นอย่างไม่มีกำหนด  หากได้กำหนดการที่แน่นอนแล้ว ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
    ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16:10 น.
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันที่ 23 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   ทั้งนี้ ทางเจ้าภาพขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 16:11 น.
เลื่อนการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
>> ขอแจ้งกำหนดการจัดงานประกวด OBEC AWARDS
>> ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. 
>> วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม จำกัดการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเลื่อนการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 จากเดิม ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 

วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 12:27 น.
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานรับเอกสารผลงาน
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานรับเอกสารผลงานตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมมัธยมศึกษา) ณ ห้องประชุมนนทรี 3 โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08:14 น.
สถานที่รับเอกสารผู้เข้ารับการประเมินผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สพม.) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
   
 

>> ข้อสังเกตเพิ่มเติม <<