ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ฉบับแก้ไข
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ปรับรูปแบบการประกวด ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงขอแจ้งปฏิทินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
 
ภายใน 2 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
1 - 4 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง  http://awards63.obecawards.net/obec-esansm
8 - 9 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 6 ชั้น 1 โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมส่ง ณ สถานที่ที่กำหนด เท่านั้น งดรับเอกสารทางไปรษณีย์)
21 - 22 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
23 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansm
26 - 28 สิงหาคม 2564 - ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
*โดยใช้รูปแบบคล้ายกับการประเมินผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการประเมินออนไลน์ผ่าน Application ต่างๆ และสรุปผลการแข่งขัน โดยไม่ต้องมาประชุมในพื้นที่  *
31 สิงหาคม 2564 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 ผู้เป็นตัวแทนระดับภาคนำส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .pdf และคลิปการประกวด 
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (เจ้าภาพ) ส่งเอกสารและคลิปการประกวดของผู้เข้ารับการประเมินระดับชาติ
  ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11:04 น.