พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ด้านวิชาการ 41
2 ด้านบริหารจัดการ 41
3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 81
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม 2