ชะลอการดำเนินการจัดการประกวด OBEC AWARDS ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งชะลอการดำเนินการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และหากได้กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดครั้งนี้ ขอแจ้งชะลอการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 ขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้รับแจ้งจากทาง สพฐ. อีกครั้ง


 >> หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว2093 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:58 น.