ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ปฏิทินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (
OBEC AWARDS)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด)
ภายใน 2 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
1 - 4 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง  http://awards63.obecawards.net/obec-esansm
8 - 9 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 6 ชั้น 1 โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมส่ง ณ สถานที่ที่กำหนด เท่านั้น งดรับเอกสารทางไปรษณีย์)
21 - 22 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
23 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansm
5 - 7 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
24 พฤษภาคม 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (เจ้าภาพ) ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับชาติ
25 - 28 พฤษภาคม 2564 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 09:43 น.