คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงาน OBEC AWARDS
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ► คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๔๑๓ / ๒๕๖๔
วันศุกร์ ที่ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 11:49 น.