รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ระดับภาค

คลิกเพื่อเปิดเว็บ

ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์

1. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ 089-5492646
2. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ นายสมพร อิ่มพร้อม 0822275002
3. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ นางสาวพัชรี สมบูรณ์ 0885224826
4. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. นายสุพจน์ บานไธสง 0850013489
5. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. นางชิญนารถ สุดานิช 0899441994
6. ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ นายจิระวัฒน์ วังกะ 0808038092
7. ระดับภาคเหนือ  การศึกษาปกติ นายปิยะ จะเฮิง 0918541596
8. ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ นางสุนีย์ อาดำ 0993966989
9. ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว 0869664808


กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ

ภาค

วันที่ประกวด

1 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ 26-27 เมษายน 2564
2 ระดับภาคเหนือ  การศึกษาปกติ 27-28 เมษายน 2564
3 ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ 28-29 เมษายน 2564
4 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ 28-30 เมษายน 2564
5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564
6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ 5-6 พฤษภาคม 2564
7 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. 26-28 สิงหาคม 2564
8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. 29 สิงหาคม - 6 กันยายน 2564
9 ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ 1-3 กันยายน 2564