เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางวรรณภา รำพาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางปัทมพร อารีเอื้อ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางพิสมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายพรมมา พันธภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายจำนงค์ ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายธนา โด่งพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นางวรรณภา รำพาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางพิสมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายศิริ ธนะมูล ประธานสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ประธานสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายเทิดทูน สุจารี ประธานสหวิทยาเขตสาเกตนคร คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายจักรวาล เจริญทอง ประธานสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ประธานสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายไพฑูรย์ มนตรี ประธานสหวิทยาเขตศิลาทอง คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายเพิ่ม นาก้อนทอง ประธานสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นางปทุมวรรณ เนินทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นางสาวสุภิญญา พันธ์ยางน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายสุริยา จันดาหงส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นายสุทธิชัย ด่านกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายภราดร จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นางสาวพนิดา เที่ยงผดุง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นางสาวทิพาพรรณ นันตเวช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
46 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
47 นายชวลิต ไชยฮะนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
48 นางชิญนารถ สุดานิช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
49 นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
50 นายยิ่งยศ บุญมั่งมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
51 นายอดุลย์ แสงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
52 นายนรินทร์ น้อมระวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
53 นายวิษณุ นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
54 นายภาราดร จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
55 นายพงศกร โสรถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
56 นางพณมวัลย์ นาวารี ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
57 นายศิวพงษ์ สาระรัตน์ ครู โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
58 นายดำรงค์ โพธิจักร ครู โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
59 นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
60 นายเศกสัน คำลือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
61 นางสาวกฤติยา พลหาญ ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
62 นางสาวรัตนา วงศ์ภูงา ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
63 นายนิมิตต์ การะดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ โปรแกรมลงทะเบียนและระบบจัดการประกวด  
64 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
65 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
66 นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
67 นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
68 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
69 นายประภาส ยศปิยะโชติ ครู โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
70 นายวีระยุทธ หยุดยั้ง ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
71 นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
72 นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
73 นายนฤพล สายวิลัย ครู โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
74 นายเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
75 นายประสงค์ นุสนทรา ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
76 นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
77 นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
78 นางปัทมาวดี พันธะไชย ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
79 นายอุเทน นันสมบัติ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
80 นายมนเดช จันทรรักษ์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
81 นายวิชชา ศรีวรมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
82 นายทีปกร โสสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
83 นางสาวศุภนัส เสาศิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
84 นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
85 นางสาวโสมสุภางค์ บุญกอง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ  
86 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
87 นายสุพรรณ พรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
88 นายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
89 นายเทิดทูน วรวะไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
90 นายพรมมา พันธภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
91 นางทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
92 นางสาววิไลพร ผดุงกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
93 นายวิชิต จันทร์สม ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
94 นางระเบียบ ทิพวันนา ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
95 นายวิเชียร พิศงาม ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
96 นายศุภวัฒน์ สีทะโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
97 นายสุรชัย วรรณสิงห์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
98 นายอนนท์ พิมพ์ภู พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
99 นายสุริยา เคหะบุตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
100 นายเสถียร โยธาจันทร์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
101 นางอรดา มิลเลิศ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
102 นางพัชราภรณ์ วันทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
103 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
104 นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
105 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
106 นายประภาส ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
107 นายชยกร ไชยน้ำอ้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
108 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
109 นายนพดล กาญจนกุล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
110 นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
111 นายยศ เทียนทองดี ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
112 นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
113 นายอนุชิต ธรรมราษฏร์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
114 นายศรีศักดิ์ ครุธวงค์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
115 นางสาวสุกัญญา วุฒินิรันดรกูล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
116 นายชาตรี วรรณสิงห์ พนักงานราชการ โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
117 นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่รับและจัดเก็บเอกสาร  
118 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
119 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
120 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
121 นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
122 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
123 นายจำนงค์ ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
124 นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
125 นางปทุมวรรณ เนินทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
126 นางสาวอริญรดา วีระชาติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
127 นางอุดมลักษณ์ ดีรักษา นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
128 นายสุรชาติ ลาภอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
129 นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
130 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
131 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
132 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสารผลงาน  
133 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
134 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
135 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
136 นางอมรรัตน์ บานไธสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
137 นางทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
138 นางพัชราภรณ์ วันทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
139 นายจิรายุ ฤทธิแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
140 นายสุรชาติ ลาภอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
141 นางเอมอร ภูคงน้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
142 นางศศิวิมล เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
143 นายฉัตรมงคล อุดมโพด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
144 นางนิสารัตน์ ปุณยาทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
145 นางสาวภัททิยา อิโน ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
146 นางวิมลทิพย์ วิรัชวา ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
147 นางลักขนา คณาศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
148 นางบุญเยี่ยม บุสพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
149 นางสาววิไลพร ผดุงกิจ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
150 นางธันยพร สุวรรณศรี เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
151 นางสาวอุษณีย์ รีรมย์ พนักงานราชการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
152 นางสาวเยาวภรณ์ ตุ้ยกุลนา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
153 นายชิษณุพล บำรุง ธุรการโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
154 นางสาวเบญจวรรณ โพธิโชติ ธุรการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
155 นางสาวณัฐกานท์ นพคุณ ธุรการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
156 นางสาวละมัย ศรีอุทมาร ธุรการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
157 นางสาวลลิดา เพ็งผลา ธุรการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
158 นายอรรถพร สระคำ ธุรการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
159 นายนัทธมน แหล่งสนาม ธุรการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
160 นายยุทธชัย อยู่บำรุง ธุรการโรงเรียนธงธานี คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
161 นางสาวภาวิดา โคตรสีทา ธุรการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
162 นายชนะพล พิศวงค์ ธุรการโรงเรียนสูงยางประชาวิทยาสรรค์ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
163 นางสาวไอรยา เกื้อหนองขุ่น ธุรการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
164 นางสาวเบญจรินทร์ ทุมพร ธุรการโรงเรียนโพนทองวิทยายน คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
165 นายสุริชัย อรัญวาส ธุรการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
166 นางกฤตพร อภัยฤทธิรงค์ ธุรการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
167 นายปรัชสุชน เล็กพลอย ธุรการโรงเรียนสตรีศึกษา ๒ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
168 นางสาวสุธาทิพย์ นันตเวช ธุรการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
169 นางสาวชมพูนุช จันทร์เทพย์ ธุรการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
170 นางสาวกาญจนา สวัสดิ์ผล ธุรการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
171 นางณิชนันท์ เอื้อมสุวรรณ ธุรการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
172 นางสาวจุฬารัตน์ เชิงสะอาด ธุรการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
173 นางสาวอุบลพันธ์ จิตเพียร ธุรการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
174 นายรัฐกร อัณโน ธุรการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
175 นางมะรินดา ศรีสวาสดิ์ ธุรการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
176 นางสาวรชาดา พันธ์เหนือ ธุรการโรงเรียนทรายทองวิทยา คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
177 นางสาวสุจารี ศิริสาร ธุรการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
178 นางสาวปาริชาต ทิพมาตร ธุรการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
179 นายศราวุธ ชุมนุม ธุรการโรงเรียนขวาววิทยาคาร คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
180 นายศุภวัฒน์ พลเยี่ยม ธุรการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
181 นางสาวเบญจมาศ พลยุทธ์ ธุรการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
182 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
183 นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการรับเอกสารผลงานตัวแทนประกวด  
184 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
185 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
186 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
187 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
188 นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
189 นายอธิศ ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
190 นายอุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
191 นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
192 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
193 นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
194 นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
195 นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
196 นางสาวสาธกา ตาลชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
197 นางสายวสันต์ สุชะไตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
198 นายธรรมธัช บาศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
199 นางสาวยุวดี ไชยนิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
200 นางชิญนารถ สุดานิช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
201 นางสาววิไล เวียงคำ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
202 นางจิรนันท์ บุญสา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
203 นายพยงค์ นาก้อนทอง ครู โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
204 นางสาวอัจฉริยา หวายเครือ ครู โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
205 นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
206 นายเศกสัน คำลือ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
207 นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
208 นางสุขุมาลย์ อินทเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
209 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
210 นางวรรณภา รำพาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
211 นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
212 นางกานต์กิต์ หอมกลิ่น นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
213 นายสัจติยา ป้องโล่ห์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
214 นางสาวนงนภัส อารีเอื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
215 นางสาวเบญญาภา แสวงแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
216 นางกฤติกา ลาวัณย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
217 นางรุ่งนภา พิลาภ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
218 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
219 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
220 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
221 นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
222 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
223 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
224 นางชิญนารถ สุดานิช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
225 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการประเมินผลงาน  
226 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
227 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
228 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
229 นายทินกร โสรถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
230 นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
231 นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
232 นายพัชรินทร์ หยาดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
233 นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
234 นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
235 ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
236 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
237 นายปรีชา ภูมิผักแว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
238 นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
239 นายนพดล ศรีระกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
240 นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
241 นายสุนทร สีหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
242 นายสุบิน แสงสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนธงธานี คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
243 นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
244 นายสันติรัฐ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
245 นายทิวา วรโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
246 นายสายัณห์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
247 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาว คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
248 นายบุญชู สุนธงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
249 นายปรเมนทร์ คืนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
250 นายอนุชิต เปรมปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
251 นายกฤษณัฐ แสนโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
252 นายเกรียงไกร ทานะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา ๒ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
253 นายปิยณัฐ กุสุมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
254 นายปรีชา การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
255 นายเฉลิมชัย สืบสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิกุลนวการนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
256 นายจำรัส หรรษาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
257 นายภูวดล ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
258 นางสาวสุนิสา บัวดง ผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
259 นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
260 นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
261 นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
262 นายสุริยา จันดาหงส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
263 นายสุทธิชัย ด่านกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
264 นายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
265 นายเอนก อุดมวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
266 นายอำนาจ ชินศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
267 นางณัฏฐ์ณิณ เปรมชญาณัฏฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
268 นายเจตวัฒน์ สวัสดิ์พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
269 นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
270 นางเสนาะ กุลสท้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
271 นางสาวนิศากร กองอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
272 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
273 นายยิ่งยศ บุญมั่งมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
274 นายอดุลย์ แสงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
275 นายนรินทร์ น้อมระวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
276 นายปฐากรณ์ มิรัตนไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
277 นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
278 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
279 นางชิญนารถ สุดานิช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
280 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
281 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการตัดสินกลาง  
282 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการตัดสินกลาง  
283 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการตัดสินกลาง  
284 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการตัดสินกลาง  
285 นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการตัดสินกลาง  
286 นายวิษณุกร จันทรา ผู้อำนวยโรงเรียนผาเทิบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินกลาง  
287 นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากรรมการ คณะกรรมการตัดสินกลาง  
288 นางวรรณภา รำพาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการตัดสินกลาง  
289 นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการตัดสินกลาง  
290 นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
291 นางปัทมพร อารีเอื้อ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตัดสินกลาง  
292 นางพิศมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการตัดสินกลาง  
293 นายพรมมา พันธภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการตัดสินกลาง  
294 นายจำนงค์ ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการตัดสินกลาง  
295 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการตัดสินกลาง  
296 นางปทุมวรรณ เนินทอง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการตัดสินกลาง  
297 นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกลาง  
298 นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกลาง  
299 นายจิรายุ ฤทธิแสง นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตัดสินกลาง  
300 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
301 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการตัดสินกลาง  
302 นายธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
303 นายกฤษณัฐ แสนโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
304 นางมธุวลี จันโทมุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
305 นายวิชิต จันทร์สม ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
306 นายวิเชียร พิศงาม ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
307 นายศุภวัฒน์ สีทะโน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
308 นายสุรชัย วรรณสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
309 นายอนนท์ พิมพ์ภู ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
310 นายสุริยา เคหะบุตร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
311 นายเสถียร โยธาจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
312 นายนัทธมน แหล่งสนาม ธุรการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
313 นางสาวณัฐกานท์ นพคุณ ธุรการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
314 นางสาวลัดดา ชูศรีเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
315 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจัดส่งผลงาน  
316 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการแข่งขัน  
317 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชต นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
318 นางสาวภัททิยา อิโน ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
319 นางอมรรัตน์ บานไธสง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
320 นางเอมอร ภูคงน้ำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
321 นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
322 นางเนตรยา พลสมัคร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
323 นางศศิวิมล เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
324 นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
325 นางสาวณัฐกานท์ นพคุณ ธุรการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
326 นางธันยพร สุวรรณศรี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
327 นางลักขณา คณาศรี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
328 นางสาววิไลพร ผดุงกิจ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
329 นางบุญเยี่ยม บุสพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
330 นางสาวทิพาพรรณ นันตเวช เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
331 นางสาวเกษรา สุทธิปัญโญ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
332 นางสาวพนิดา เที่ยงผดุง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
333 นายนัทธมน แหล่งสนาม ธุรการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
334 นายยุทธชัย อยู่บำรุง ธุรการโรงเรียนธงธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
335 นางสาวขวัญเรือน ภูดวงดาษ ครูโรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน  
336 นางสาวลัดดา ชูศรีเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน