รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10
   
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

 
 
 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 
 
 
  แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 
 
แจ้งรูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานของผู้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้ารับการคัดเลือกระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
 QR-CODE สำหรับส่งผลงานและไฟล์วีดีโอ
 รูปแบบและแนวทางดำเนินงาน
 รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค)

 
 
 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอแจ้งว่าการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  ขอเลื่อนออกเป็นอย่างไม่มีกำหนด   จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น
 
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศ
 ด้านวิชาการ
 ด้านบริหารจัดการ
 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 ด้านลูกจ้าง
 
 
 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ภาคกลางและตะวันออก  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

 
วัน/เดือน/ปี                                          การดำเนินการ
8-9  เมษายน  2564 สพท. ภาคกลางและตะวันออก  ส่งเอกสาร ผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ต.ดอนตะโก  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  (ไม่รับทางไปรษณีย์)
11-12 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards63.obecawards.net/
10-11 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับภาคกลางและตะวันออก  
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม  2564 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
24-28 พฤษภาคม  2564 *ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  หากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ยังมีมาตรการที่ต้องป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้ม  ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์ http://awards63.obecawards.net/obec-central/
 
 
 
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ obec awards ระดับภาคกลางและตะวันออก  ขอเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19  และจะแจ้งกำหนดการประกวดใหม่ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 
 
สพป.ราชบุรี เขต 1 ขอแจ้งการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
***หนังสือแจ้ง สพป./สพม.***
***เกณฑ์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.***
***ปฏิทินการคัดเลือก***
***คำชี้แจงเพิ่มเติมการจัดทำเอกสาร***
***ใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า***
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคณะกรรมการตัดสิน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
 สพป.ราชบุรี เขต 1 เปิดรับสมัครคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms)  และแนบเอกสารใบสมัครมาด้วยจึงจะได้รับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2564
**แบบฟอร์มใบสมัคร**
**ลิงค์รับสมัครออนไลน์**
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 15:02 น.
สรุปการแก้ไขหลักเกณฑ์และข้อสังเกตรางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2563
  สรุปการแก้ไขหลักเกณฑ์และข้อสังเกตุรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ ที่ 05 มีนาคม 2564 เวลา 16:23 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

 
วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 16:27 น.
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ศูนย์การแข่งขันระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  สพป.ราชบุรี เขต 1
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
      วันที่                                        กิจกรรม
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564  เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและตะวันออก ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและตะวันออก ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคทางเว็บไซต์  http://awards63.obecawards.net/obec-central
วันที่ 8-9 เมษายน  2564 เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาคที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)
แผนที่การเดินทาง
วันที่ 11-12 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินทางเว็บไซต์  http://awards63.obecawards.net/obec-central
วันที่ 28-30 เมษายน 2564 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับภาคกลางและตะวันออก
วันที่ 3 พฤษภาคม  2564 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม  2564 *ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

 
วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 11:13 น.