สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ เขต
1
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี
62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี
63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ
64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระแก้ว
67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง
68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี
69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี