เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสุเทพ คำกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายกฤษฎา สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายชัยนาท หมื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายวงษ์สันต์ คูหามณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 7 สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายศักดิ์ดา บุรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายโสวัฒน์ เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางใจทิพย์ สังขวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางจันทนา โฉมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางปนิดา สะอาดยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางสาวพุทธชาด ทองหยวก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางสาววันทนา จันทมณี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญพิเศษ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการแข่งขัน  
25 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
26 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
27 นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการดำเนินการ  
28 นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการ  
29 นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการ  
30 นายกฤษฎา สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
31 นายชัยนาท หมื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
32 นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสะเดา สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
33 นางสาวสุลักขณา คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
34 นายสมพร ตุ้มระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุคาย สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
35 นายณรงค์ศักดิ์ ภมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
36 นางสาวปริณา ครุธงาม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
37 นางสาวปิยมณฑ์ เสือช้าง ครูโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
38 นางสาวนฤมน อ้นทนะกูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
39 นางสาวเตือนใจ บุญเรือง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
40 นางสาวกมลรัตน์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขาถ่าน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
41 นางปาริชาติ วิเศษศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป.ราชบุร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
42 นางวรรณวนัช พรามเล็ก ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
43 นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
44 นางสาวบุษรา เต็มทวี ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
45 นางสาวกัลยา แซ่เตี่ยว ครู โรงเรียนวัดสันติการาม สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
46 นางสาวอารีรัตน์ อินราย ครู โรงเรียนบ้านพุคาย สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
47 นางสาวปฐมวรี เจียมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
48 นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
49 นายถิระวัฒน์ บุญประสพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
50 นางอรสา พึ่งวัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
51 นางดวงตา เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
52 นางสาววลัยพรรษ อินทรภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
53 นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
54 นายวิชนาถ สถาพร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
55 นางสาวเบญจมาภรณ์ สมัครจิตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
56 นางสาวจันทกานต์ พึ่งวัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดท้ายเมือง สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
57 นางสาวธมลกัญ ลาเคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
58 นางสาวชนิตา อุดมสุขพรสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดห้วยตะแคง สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
59 นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารผลงาน  
60 นางวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
61 นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
62 นายสวาท ชะนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
63 นางบุญทวี ทองลิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแร้ง คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
64 นายบุญช่วย ความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
65 นางอรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
66 นายสรายุทธ ชะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
67 นางบุญนาค จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
68 นายวงษ์สันต์ คูหามณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 7 คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
69 นางสาวปาริชาติ โชติช่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
70 นายสมควร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านทับตะโก คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
71 นายสาธิต เศวตบงกช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
72 นางกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแจง คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
73 นางสุพิดา ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
74 นายเจริญชัย วิวัฒน์สกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
75 นางรักษิณา แนบเนื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางเฆ่ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
76 นายวาสนา โคตะขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
77 นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
78 นางจรรยวรรธน์ ผิวเกลี้ยง ครู โรงเรียนมหาราช 7 คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
79 นางรัตนาภรณ์ ทองดอนน้อย ครู โรงเรียนมหาราช 7 คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
80 นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
81 นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
82 นางสาวศศิธร แสงสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
83 นายอภิวัฒน์ ภู่สวัสดิ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
84 นางทัศน์ณอร โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
85 นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
86 นางวันเพ็ญ สังข์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
87 นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
88 นางสาวสุมิตรา แก่นสลุง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
89 นายกัลป์ ธารามรรค นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
90 นางอรสา พึ่งวัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
91 นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
92 นางสาวณัฐธิดา ชาวโพธิสะ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
93 นางรุ่งอรุณ สว่างดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
94 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
95 นางอาภรณ์ มุ่งเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
96 นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
97 นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
98 นางสาวพิชญาภรณ์ เจริญศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
99 นางสาวเบญจมาภรณ์ สมัครจิตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประกวด  
100 นางรุ่งอรุณ สว่างดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
101 นางวันเพ็ญ สังข์ทอง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
102 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
103 นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
104 นางสาวศศิธร แสงสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
105 นายกัลป์ ธารามรรค เจ้าหน้าที่จิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
106 นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
107 นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
108 นางดวงตา เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
109 นางชัญญา เรืองตระกูล นักจัดการงานทั่วไป ขำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
110 นางอาภรณ์ มุ่งเมือง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
111 นางรุ่งอรุณ ไทยอยู่ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
112 นายวิชนาถ สถาพร เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
113 นายอภิวัฒน์ ภู่สวัสดิ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
114 นางทัศน์ณอร โสภา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
115 นางสาวสุมิตรา แก่นสลุง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
116 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
117 นางสาวพัชรี ศุภษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
118 นางอรวรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
119 นางประกายมาศ บุญสมปอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
120 นางสาวบุณฑริกา ประทุมศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
121 นายคำรณ สะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
122 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
123 นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
124 นางสาวจริยา สุธาพจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและแบบประเมินผลงาน  
125 นางวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
126 นายชัยนาท หมื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
127 นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากท่อ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
128 นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
129 นายปรัชญา ฟองน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
130 นายวุฒิชัย วิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
131 นางสาวจิตติมา ปลีฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
132 จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
133 นายนิพนธ์ ชื่นช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
134 นายพลสรรค์ นิยมสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลังกา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
135 นายอธิวัฒน์ บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระเอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
136 นายยุทธพิชัย เที่ยงตรง ครูโรงเรียนอนุบาลปากท่อ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
137 นายพิสิทธิ์ แสนกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลปากท่อ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
138 นายจรัญ พงค์สกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาถ่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
139 นายเอกวิน ปรางงาม ครูโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
140 นายอมรเทพ สำราญ ครูโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
141 นายเทพพนม โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
142 นางสาวกัลย์สุดา สวนเศรษฐ ครู โรงเรียนบ้านแม่ประจัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
143 นายธนากร สีสว่าง ครู โรงเรียนสีวะรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
144 นางแสงเดือน สีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
145 นางสาวสุจิตรา สพฤกษศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
146 นางมาลีรัตน์ ภูบาล ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
147 นางศุภาพิชญ์ แย้มปลื้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
148 นางสาวภวิกา ปวินธาดา ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
149 นายสุวิช ช้างเพชร ครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
150 นายธนกฤษฎ์ แก้วคำ ครู โรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
151 นายศรนรินทร์ ไกรเวียง ครู โรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
152 นายสำเริง มะลิพุ่ม ลูกจ้าง โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
153 นายประยูร อำนวลใจ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
154 นายอนุสรณ์ บัวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาอีส้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
155 นายสมัคร สุดใจ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
156 นายอาทิตย์ ชะแลวรรณ ช่างไฟฟ้า 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
157 นายบุญเลิศ เฟื่องฟุ้ง ช่างปูน 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
158 นายประจักษ์ สารพัตร ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
159 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
160 นายภูริวงศ์ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาถ่าน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
161 นายทวีศักดิ์ เอี่ยมสอาด ช่างปูน สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
162 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
163 นางสาววันทนา จันทมณี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
164 นางสาวจันทรา สาคร นักวิชาการเงินและพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
165 นางพิมาลา คุ้มมาลัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
166 นางจินดาพร คำประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
167 นางจันทนา บุตรดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
168 นางสาวเนตรนารี สรรสม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
169 นางหฤทัยพร ชินบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
170 นางเยาวลักษณ์ อภิชาตบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
171 นางสาวอัจจนา อินทรวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
172 นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
173 นางสาวณัฐธิดา ชาวโพธิสะ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
174 นางใจทิพย์ สังขวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
175 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
176 นายอนุวัติ ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
177 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
178 นายสมไชย กระต่ายทอง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
179 นายสุชาย วิเศษสินธุ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
180 นายวรวัชร์ จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
181 นายวิชนาถ สถาพร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
182 นางดวงตา เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
183 นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
184 นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
185 นางสุพรรณิการ์ ซ้อนเพชร รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
186 นายอัครเดช เกิ่งพิทักษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
187 นางภรณี หลาวเพชร รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
188 นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
189 นางสาวเกศรา จันทร์ดี ครู โรงเรียนบ้านวังปลา สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
190 นางสิริวิมล นำระนะ ครู โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
191 นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
192 นางรุ่งอรุณ สว่างดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
193 นางกำเนิด จันทราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
194 นางชัญญา เรืองตระกูล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
195 นางวัลนิภา สุวรรณสะอาด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
196 นางนงนุช โพธิพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
197 นางอาภรณ์ มุ่งเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
198 นางมนิษา อรุณเตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
199 นางพิศมัย พงษ์พา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
200 นางสาวชยาภรณ์ สารีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
201 นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
202 นางสาววลัยพรรษ อินทรภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
203 นางรุ่งอรุณ ไทยอยู่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
204 นางสาวจารุณี จ่ารุ่ง พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
205 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  
206 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
207 นายภิญโญ สว่างดี ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
208 นายสุพจน์ วันดี ช่างปูน 4 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
209 นายณรงค์ ปัญญาธงชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
210 นายสมพงษ์ นาคกู้ ช่างปูน 4 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
211 นางสาววลัยพรรษ อินทรภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
212 นางจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
213 นางกัลยา แตงขำ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
214 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
215 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
216 นางสาวจริยา สุธาพจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดประกวด  
217 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
218 นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
219 นายกฤษฎา สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
220 นายศรีชล ร้ายไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
221 นางสาวนภัสนันท์ พุทธชาติ ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
222 นางสาวพนิดา ลามคำ ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
223 นายเอกวิน ปรางงาม ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
224 นายอมรเทพ สำราญ ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
225 นายเทพพนม โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
226 นางศรัญญา แก้วคง ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
227 นางอัมพร ฉายบุ ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
228 นางสาวสุภาวดี จันทร์แดง ครูโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
229 นางสาวอนุโลม สุระ ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
230 นางสาวฐิตาภรณ์ ภู่เดช ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
231 นายจารุพิชญา สาลีแสง ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
232 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราวรรณ เกิดผล ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
233 นางสาวนฤมน อ้นทนะกูล ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
234 นางสาวเตือนใจ บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
235 นางสาวปิยมณฑ์ เสือช้าง ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
236 นางสาวสุวรรณา ชุ่มนาค ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
237 นางสาวพรพรรษา ธรรมวิชิต ครู โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
238 นางสาวปสุตา เจียมจำรัส ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
239 นางสาวทิพวรรณ ว่องทวีเจริญพร ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
240 นายชาญชัย ล้ำเลิศหล้า ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
241 นายกอปรบุญ ทัดพินิจ ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
242 นางสาวสุกัญญา ทองงาม ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
243 นางนภัสวรรณ ทองแดง ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
244 นางสาวปราญชลี ธรรมา ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
245 นางสาวธนิตา ยอดยิ่ง ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
246 นางสาวปรารถนา ฟากฟื้น ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
247 นางสาวหทัยกาญจน์ เออเทอ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
248 นายบารเมษฐ์ ช่วยเสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
249 นางสาววรรณวิศา พรมจรรย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
250 นางสาวจารุณี จ่ารุ่ง พนักงานทำความสะอาด สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
251 นางสาวลักขณาพร พลวงษ์สา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
252 นางสาววลัยพรรณ โรจนมงคล เจ้าหน้าที่นิติกร สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน  
253 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดแยกเอกสารผลงาน และนำส่งกรรมการฝ่ายตัดสิน