รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ ปี 2563

สรุปการประกวดรายวัน

   
   
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มการศึกษาพิเศษ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
   
ปฏิทินการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
ครั้งที่ 10  ปีการศึกษา 2563  ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มการศึกษาพิเศษ  วันที่ 26  สิงหาคม พ.ศ. 2564  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
           วัน/เดือน/ปี                                      กำหนดการ
25 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ประกาศและรับสมัครผู้เข้าประกวด ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
5 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน
(คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
8 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
http://awards63.obecawards.net/obec-esanss/
16 - 27 เมษายน 2564 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรูปเล่มรวมภาคผนวก
ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 4 เล่ม มาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  (วงเล็บมุมขวาซองเอกสารว่า “เอกสารประกวด OBEC AWARDS”)
26 สิงหาคม 2564 ดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
31 สิงหาคม 2564 ประกาศผลการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
 http://awards63.obecawards.net/obec-esanss/
7 กันยายน 2564 ผู้เป็นตัวแทนระดับภาค (ลำดับที่ 1 – 3 ) ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .pdf และคลิปวิดีโอนำเสนอผลงาน (ไม่เกิน 7 นาที) ได้ที่ลิงค์
ด้านวิชาการ  https://forms.gle/NoPWj2XREfLgAu846 
ด้านบริหารจัดการ  https://forms.gle/td3jwrAKQ36wKu7k9 
ด้านนวัตกรรมฯ  https://forms.gle/pAKYAQjzJ9YxrPXg7  
10 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วยประสานงานฯ) จัดส่งเอกสารและคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานของผู้เข้าประกวดผลงานระดับชาติ
รอกำหนดการ ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
       
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งชะลอการดำเนินการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และหากได้กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
         ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประสานงานการดำเนินการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแจ้งเลื่อนการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 ขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้รับแจ้งจากทาง สพฐ. อีกครั้ง >> หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว2093 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
 
วันพฤหัสบดี ที่ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:51 น.
รายการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS กลุ่มการศึกษาพิเศษ


mail  รหัสรายการประกวดฯ   


วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 17:47 น.
ใบสมัคร
 ใบสมัครส่งผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การศึกษาพิเศษ  ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2563


 ใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มการศึกษาพิเศษ  ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563


 คำชี้แจง การจัดส่งเอกสาร  กรณีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น (ซองที่ 2)
       คำชี้แจง การจัดส่งเอกสารฯ (ใบสมัคร เอกสารประกอบคุณสมบัติเบื้องต้น)
 
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 22:49 น.
   
  คำชี้แจง
1.คำรับรองเอกสารอยู่หน้าคำนำ
 
  คำชี้แจง
2.การรับรองเล่มรายงานของผู้บังคับบัญชาท้ายคำขอ อยู่หน้าสุดท้ายของการรายงาน ก่อนภาคผนวก
 
  ผู้ประสานงานระดับภาคอีสาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ  
        นายวิทูรวงศ์ทอง    วิทูรางกูร              โทร 082-3801574  
        นางสาวอรญา        ชาญเดชสิทธิกุล     โทร 095-2415614 
        นายจตุรพล           พิมพ์สุวรรณ์          โทร 086-4166547  
        นางสาวพัชรี          สมบูรณ์                โทร 088-5224836