เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการแข่งขัน
2 นางสุดา สุขอ่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ที่ปรึกษา
3 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ที่ปรึกษา
4 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ที่ปรึกษา
5 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
6 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
7 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา
8 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษา
9 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา
10 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
11 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
12 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
13 นายพูลศักดิ์ ตุลวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
14 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
15 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
16 นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
17 นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
18 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
19 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
20 นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
21 นายศรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
22 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
23 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
24 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
25 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
26 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
27 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
28 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
29 นายเจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
30 นางพัชรีวรรณ พรมกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
31 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
32 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
33 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
34 นายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
35 นายปรัชญา มีพรหมดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
36 นายสมเกียรตื สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
37 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
38 นางนิภาพร ศักดิ์แสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
39 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
40 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
41 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
42 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
43 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
44 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
45 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
46 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
47 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
48 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
49 นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
50 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
51 นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะทำงาน
52 นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
53 นางญดา ธนาไสย ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
54 นางสาวสายเงิน ปัญจมาตย์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
55 นางธาริณี ปัสสาแก้ว ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
56 นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
57 นายธนัท วิชาผง ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
58 นางสาวอุไรพร ทัพธานี ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
59 นางสาวราตรี ห้องหาญ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
60 นางชนุตาพร เคหะดิษฐ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
61 นางสาวเกษร จัตุโพธิ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
62 นางสุวิมล คำสะอาด ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
63 นางสาวดวงสมร นครราช ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
64 นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
65 นางสาวพัชรี สมบูรณ์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
66 นางสาวกรรณิการ์ วิเศษศรี พนักงานธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
67 นางสาวสวรรยา กองแวง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
68 นางสาวสุภาวดี แสนโท ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
69 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปมิกา มูลต้น ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
70 นางสาวสุนารี โนรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
71 นางสาวมะลิวัลย์ หลักเพชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
72 นางสาวพัณนิดา ชูสาย ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
73 นางสาวศิริพร ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
74 นางสาวรุ่งพิทยา ช่างไม้ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงาน
75 นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
76 นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
77 นางสาวทัศวรรณ เพ็งพุฒ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
78 นายอภิชาติ ปัญจะแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
79 นางนภัสชญา บัพพระครุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
80 นายพรหมณัฐภัญจน์ ผิวใบคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
81 นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
82 นายวิเชฐชัย ไชยทุม รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
83 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการประเมินผลงาน
84 นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
85 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลงาน
86 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการประเมินผลงาน
87 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
88 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการประเมินผลงาน
89 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน
90 นายชลิต วิพัฒธนพร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
91 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
92 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
93 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
94 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกุล คณะกรรมการประเมินผลงาน
95 นางสาวทัศนีย์ ศรีหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะ ๕๓ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการประเมินผลงาน
96 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
97 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
98 นางสายสมร เพชรอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
99 นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกุล คณะกรรมการประเมินผลงาน
100 นางนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน
101 นางวิมาลา รักพรม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
102 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
103 นายศิลปชัย จันทร ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
104 นางสาวขวัญเรือน จิตตพานิช พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
105 นายพินัย ปาโส ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
106 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
107 นางสาวสุพัตรา คำหงส์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
108 นางสาวสุวณี เมืองวงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
109 นางสาวณัฐวรรธน์ เนียมสอน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
110 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
111 นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
112 นางสาวพัชรี สมบูรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
113 นายวิเชษฐชัย ไชยทุม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
114 นางสาวปวีณา หมอกมัว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
115 นางอัจฉราภรณ์ บุญประสิทธิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
116 นางสาวปรียาภรณ์ วงค์อามาตย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
117 นางสาววันวิสา ทศภานนท์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
118 นางสาวสมหญิง ผดุงสันต์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
119 นางสาวสมฤทัย พืชสิงห์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
120 นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยทุม พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
121 นางสาวชนุตาพร เคหะดิษฐ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
122 นายธนัท วิชาผง ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นางสาวสุพัตรา คำหงส์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นางปัญชลิกา วรรณสุทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นางศิริรัตน์ ปักการะถา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นางสาวปรียาภรณ์ บุญศรีทุม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นางสาวปวีณา โฮซิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นางธัญมาศ อุดมทรัพย์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นางสาวณัฐวรรธน์ เนียมสอน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นางสาวเสาวณีย์ สุ่มมาตย์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นางสาวดาวรุ่ง เวียงนนท์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นางสาวกมลชนก พันชมภู พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นายทรงศักดิ์ ภูปุย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นางสาวณัฐชานันท์ มุขสาร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นายสัจจะกรณ์ แดนขนบ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นางสาวณัฐพัชร ธนาไสย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีวิเศษ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นายอเนก พลโยธา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นายกิตติศักดิ์ บุญสินพร้อม ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นางสาวฉัตรสุดา คุ้มเมือง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นางสาวสัณหจุฑา สัญพึ่ง ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
144 นางสาวมยุรี บาทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
145 นางอัจฉราภรณ์ บุญประสิทธิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
146 นางสาวสุธาทิพย์ พลภูเมือง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
147 นางสาวเบญจมาภรณ์ พิมพา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
148 นางธาริณี ปัสสาแก้ว ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน