ใบสมัคร
 ใบสมัครส่งผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การศึกษาพิเศษ  ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2563


 ใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มการศึกษาพิเศษ  ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563


 คำชี้แจง การจัดส่งเอกสาร  กรณีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น (ซองที่ 2)
       คำชี้แจง การจัดส่งเอกสารฯ (ใบสมัคร เอกสารประกอบคุณสมบัติเบื้องต้น)
 
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 22:49 น.