แจ้งเลื่อนการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งชะลอการดำเนินการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และหากได้กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
         ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประสานงานการดำเนินการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแจ้งเลื่อนการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 ขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้รับแจ้งจากทาง สพฐ. อีกครั้ง >> หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว2093 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
 
วันพฤหัสบดี ที่ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:51 น.