รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
  >>>>กำหนดการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10<<<<  
  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายประถม) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  
  ประกาศผลการประกวด OBEC AWARDSระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  
 
ขอความร่วมมือท่านแจ้งตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับชาติดำเนินการ ดังนี้
1. จัดส่งผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับชาติเป็น
รูปแบบไฟล์ PDF
2. จัดทำคลิปวีดีโอ(Video clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละรายการความยาวไม่เกิน 7 นาที ในทุกรายการประกาศ ยกเว้นประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอความยาวไม่เกิน 20 นาที ทั้งนี้ให้ตั้งชื่อไฟล์ ด้วยรหัสกิจกรรม 6 หลัก ตามด้วยชื่อสกุล นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 ผ่านช่องทาง google forms รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 (ขยายเวลาเพิ่มถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.) หากพ้นกำหนดดังกว่าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะนำเสนอ

การตั้งชื่อไฟล์  รหัสกิจกรรม+ชื่อ-สกุลผู้ส่งผลงาน
เช่น ....001005 นายสุพจน์ บานไธสง

การจัดส่งผลงานของผู้เข้าประกวด
ด้านวิชาการและลูกจ้าง
https://forms.gle/GQeqz6HSCdU6pKfM9

 
ด้านบริหารจัดการ
https://forms.gle/hxhS3RPhRTK3oSb18


ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
https://forms.gle/gFe7vSJwSxZ3PHQK6

 
 
 

ไลฟ์สด...พิธีเปิดงาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100051057156100

2. https://www.facebook.com/roiet1.go.th

 
  เฉพาะคณะกรรมการตัดสิน OBEC AWARDS ระดับภาคอีสาน สพป.ทุกท่านแอตไลน์กลุ่มนี้ด้วยนะครับ และรายงานตัวในไลน์กลุ่มด้วยครับ
 
  >>> การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (หนังสือแจ้งทุก สพท.)
>>> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 update 25-8-2564...07.00 am
>>> คำชี้แจง แนวทางในการดำเนินการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๔
update 25-8-2564...07.00 am
 
   
 

หนังสือราชการจาก สพฐ. เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติพื้นฐานในการใช้ผลการทดสอบ O-NET, NT และผลการประเมินคุณภาพภายนอก

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๙๖ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๙๗ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
 
 

>>>>>>>> รหัสกิจกรรม <<<<<<<<<

 
 

>>>คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 1
>>>คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 2
>>>คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 3

 
  >>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากรเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
>>>การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
>>>ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
>>>รายการกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
>>>คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานและอื่นๆ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ภายใน  31 มีนาคม 2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
1-5 เมษายน  2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansp/
8-9  เมษายน  2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเอกสาร ผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
 แผนที่การเดินทาง      (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)  >>>>สอบถามเส้นทางเพิ่มเติม -0850013489-สุพจน์<<<<
11-12 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
12 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansp/
เลื่อนไม่มีกำหนด ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับภาค
เลื่อนไม่มีกำหนด ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
เลื่อนไม่มีกำหนด ส่งเอกสารระดับชาติ

25-28 พฤษภาคม  2564
(ชะลอการดำเนินการจัดการประกวด)

*ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก     

วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 09:35 น.
   
 

คำชี้แจง

1.คำรับรองเอกสารอยู่หน้าคำนำ
2.การรับรองเล่มรายงานของผู้บังคับบัญชาท้ายคำขอ อยู่หน้าสุดท้ายของการรายงาน ก่อนภาคผนวก