พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่  26 สิงหาคม  -  9 กันยายน 2564
 

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ด้านวิชาการ 31
2 ด้านบริหารจัดการ 31
3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม 3