เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่  26 สิงหาคม  -  9 กันยายน 2564
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการแข่งขัน  
2 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวพิสมัย นันทเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสมัย สลักศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายไกรศักดิ์ ภูศรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายสุพจน์ บานไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสุปรานี จันทราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายดำริ จันทรวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
17 นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
18 นายทองใส วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคามวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
19 นางจารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
20 นางดวงใจ สังฆะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
21 นางสาวสุภาพร รดารงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
22 นางอรวรรณ หงส์พันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
23 นางอาภรณ์ อนันตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
24 นางสาวอารยา รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
25 นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
26 นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
27 นายดำริ จันทรวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
28 นางสาวเพชรรัตน์ พลทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
29 นางสุภาพ ข้องชัยภูมิ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
30 นางสาวจิราภรณ์ จันทะชา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
31 นางสาวนิศากร สุดประโคน ครู โรงเรียนละหานทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
32 นางสาวโศภิษฐ์ สุดประโคน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
33 นางคณึงนิด ถวิลมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
34 นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) สพป.นครพนม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
35 นายจำลอง ปุยฝ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
36 นางปวีณา นราพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
37 นางสาววีณา ดาโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
38 นายสมศักดิ์ นันทะเสนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
39 พันจ่าตรีพงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า นิติกรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
40 นางสาวสุภาพร รดารงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
41 นางสาวอารยา รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
42 นางอาภรณ์ อนันตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
43 นางมณฑา วงษาไฮ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
44 นางสาวจุฑารัตน์ อนันตา เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
45 นางสาวจิราภรณ์ จันทะชา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
46 นางสาวศรุตา คณะเสนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
47 นายจิระเดช นิลผาย ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านตาอุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
48 นายสุริยันต์ พรมเกตุ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
49 นายอดิศักดิ์ พุทธโกมาตย์ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกุล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
50 นายพรรษวุฒิ ภาระนะที ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านธวัชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
51 นายพิชญะพงษ์ พละหงษ์ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
52 นางสาวสุภาพร ชมภูบุตร ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
53 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิเศษ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
54 นางมลิวรรณ ป้องนานาค ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านแวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
55 นางยุวดี เปรมสิงห์ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
56 นางสาวปนัดดา พูลลาภ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
57 นายบุญลักษณ์ รักด่านกลาง เจ้าหน้าที่ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
58 นางสาวปานวลี ไชยคำ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
59 นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
60 นายอภิเดช จันทวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
61 นางสาวปิ่นสุธา จารัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
62 นางสาวภูริชญา ภูมิเศษ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
63 นางสาวศศิธร จรอนันต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
64 นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
65 นางสาววิภาวัลย์ บุญชู ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
66 นางชุติมา โพธิ์ขี ครูโรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
67 นางศุภลักษณ์ ศุภราทิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
68 นายสุพจน์ บานไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
69 นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
70 นายนวพล ผือโย ครูผู้ช่วย-โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
71 นายปฏิญญา คำมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
72 นายอดิศร สีลาดเลา ครูผู้ช่วย-โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
73 นางสาวพิมพ์กนก กุนอก ธุรการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
74 นางสาวอริสา พวงจินดา ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
75 นายภาณุพงศ์ เสนารัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านธวัชบุรี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
76 นายสุรนนท์ แสงภารา ครูผู้ช่วย โรงเรียนสหคามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
77 นายวิทยา ภูกลาง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
78 นายศิระ เศรษฐา ครู โรงเรียนสหคามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
79 นายจำนงค์ สุดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
80 นายชัยรัตน์ ล่ามคำ ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
81 นางสาวพิมพ์พร สร้อยสีดำ ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
82 นางสาวกิตติยา สุดบนิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
83 นายแสนพล คุปติสุนทร พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
84 นางภทรพรพรรณ ผมงาม พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
85 นายนิพนธ์ โนวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
86 นายกิตติกร ประจะเนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า สพป.มหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
87 นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
88 นายสมประสงค์ เพริดพราว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
89 นางนัยนา ต้นเจริญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
90 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
91 นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
92 นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
93 นายสมศักดิ์ นันทะเสนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
94 นางสาวสุภาพร รดารงค์ นักทรัพยากรุบคคชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
95 นางศุภลักษณ์ ศุภราทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
96 นางสาวอารยา รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
97 นางอาภรณ์ อนันตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
98 นางสิรภัทร สิทธานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
99 นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
100 นางสาวศิริมา ทองก้านเหลือง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
101 นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
102 นางสาวศรุตา คณะเสนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
103 นายพิชิตศักดิ์ พิลาภ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
104 พันจ่าตรีพงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
105 นางสาวณัฐภาวรรรณ เอกวงษา พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
106 นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการรับเอกสาร  
107 นางสาวกิติรญาดา คำภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านมะอึ คณะกรรมการรับเอกสาร  
108 นายกิตติศักดิ์ บุญพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
109 ว่าที่ ร.ต.ยุทธพงษ์ ดีพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
110 นายอดิศักดิ์ พุทธโกมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) คณะกรรมการรับเอกสาร  
111 นายไพรวัลย์ อุ่นเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร คณะกรรมการรับเอกสาร  
112 นายโกสินทร์ วงศ์ธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพยอม คณะกรรมการรับเอกสาร  
113 นายนิกร พรรณขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากหนองแดง คณะกรรมการรับเอกสาร  
114 นายพีรบูรณ์ สุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
115 นางสาวรัชฎาภรณ์ ตรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่าย คณะกรรมการรับเอกสาร  
116 นางสาวธัญยพร พหลทัพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค คณะกรรมการรับเอกสาร  
117 นางมลิวรรณ ป้องนานาค เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา คณะกรรมการรับเอกสาร  
118 นายปรินทร์ แก้วกาหลง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเข็ง คณะกรรมการรับเอกสาร  
119 นางสาวปนัดดา พนิตอัชฌา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนรัง คณะกรรมการรับเอกสาร  
120 นางสาวนัชนก ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ คณะกรรมการรับเอกสาร  
121 นางสาวอลิษา วาสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
122 นายสุเนศ วงอามาตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ คณะกรรมการรับเอกสาร  
123 นายพิชญพงษ์ พละหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
124 นางสาวสุภาพร ชมภูบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย คณะกรรมการรับเอกสาร  
125 นางสาวปภัสสิริย์ ไชยคิรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตากร้า คณะกรรมการรับเอกสาร  
126 นายแสวง นรชาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม คณะกรรมการรับเอกสาร  
127 นางสาวปนัดดา พูลลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองดู่ คณะกรรมการรับเอกสาร  
128 นางสาวนัชชนา สว่างชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรีคาม คณะกรรมการรับเอกสาร  
129 นางสุรีรัตน์ พรมเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก คณะกรรมการรับเอกสาร  
130 นางพัชรนันท์ ทีน้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) คณะกรรมการรับเอกสาร  
131 นางสาวธุวพร เศษจันทร์ ครู คศ.๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา คณะกรรมการรับเอกสาร  
132 นางสาวณิชาภัส รัชอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย คณะกรรมการรับเอกสาร  
133 นายพรรษวุฒิ ภาระนะที เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านธวัชบุรี คณะกรรมการรับเอกสาร  
134 นางสาวฐิติรัตน์ ชนะภัย ครู คศ.๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา คณะกรรมการรับเอกสาร  
135 นายอธิพันธุ์ จันทร์สำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนแท่น คณะกรรมการรับเอกสาร  
136 นางสาวกมลวรรณ จันทร์นี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา คณะกรรมการรับเอกสาร  
137 นางสาวดารุณี โคโตสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรับเอกสาร  
138 นางสาววรานุช บุญมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเต่า คณะกรรมการรับเอกสาร  
139 นายสุริยันต์ พรมเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการรับเอกสาร  
140 นางสาวพจนีย์ รมไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง คณะกรรมการรับเอกสาร  
141 นางสาวสุพัตรา น้อยหลุบเลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่ายาง คณะกรรมการรับเอกสาร  
142 นายวัชระ ป้านภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะอึ คณะกรรมการรับเอกสาร  
143 นางสาววิภารัตน์ พาภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง คณะกรรมการรับเอกสาร  
144 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการรับเอกสาร  
145 นางสาวอุบล สร้อยอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า คณะกรรมการรับเอกสาร  
146 นายทิวากร สุทธิบาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง คณะกรรมการรับเอกสาร  
147 นางยุวดี เปรมสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับเอกสาร  
148 นางสาวนันทภัค ศรีวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฏร์วิทยาสรรค์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
149 นายวีระ แพงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับพลา คณะกรรมการรับเอกสาร  
150 พันจ่าเอกศิล วงศ์สันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด คณะกรรมการรับเอกสาร  
151 นางสาวนุชจรี น้อยหลุบเลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสาร  
152 นางขันธมาศ หลวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ คณะกรรมการรับเอกสาร  
153 นายพยุงศักดิ์ อสิกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
154 นายพิทักษ์ มุลาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้าง คณะกรรมการรับเอกสาร  
155 นายจิระเดช นิลผาย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตาอุด คณะกรรมการรับเอกสาร  
156 นางสาวศศิธร จรอนันท์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
157 นางสาวภูริชญา ภูมิเศษ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
158 นางสาวปิ่นสุธา จารัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
159 นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
160 นางอัญชลี ลี้รัตนศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
161 นางอภันตรี มงคลรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
162 นางสาวนารี โพธิรุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
163 นางวัชราภรณ์ อุ่นสมัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
164 นางชุติกาญจน์ จิรโรจน์วณิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
165 นายกฤษดา มหาราช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
166 นางสาวสุรีรัตน์ เถาว์ทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
167 นางจีราภรณ์ สาสีเสาร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
168 นางสาวสุปราณี สาขี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
169 นายดำริ จันทรวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
170 นางสาวเพชรรัตน์ พลทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
171 นางสุปราณี จันทราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
172 นางนันทพร มูลภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
173 นางไพจิตร นิลผาย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
174 นายสามารถ โพธิ์อำพล พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
175 นายมนัส อาวรณ์ ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
176 นายพรชัย ตรีพงษ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
177 นายวัฒนา ศรีโซ้ง ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
178 นายวัฒนกร ไกรยศรี ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
179 นายสมชาย วินทะไชย พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
180 นายวราวุฒิ มีบุญ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
181 นางปราณิสา อุ่นทะยา พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
182 คณะครูโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
183 คณะครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
184 คณะครูโรงเรียนบ้านบากหนองแดง โรงเรียนบ้านบากหนองแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
185 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
186 คณะครูโรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
187 คณะครูโรงเรียนสหคามวิทยาคาร โรงเรียนสหคามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
188 คณะครูโรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
189 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
190 คณะครูโรงเรียนบ้านบากหนองแดง โรงเรียนบ้านบากหนองแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
191 คณะครูโรงเรียนบ้านหมูม้น โรงเรียนบ้านหมูม้น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
192 นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
193 นายทองใส วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
194 ว่าที่ ร.ต.สันต์ไชย มาตะวงศ์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
195 นางสาวพิมรดา แสงภารา ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
196 นายธีรพัมน์ หอมพุ่ง ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
197 นายศิระ เศรษฐา ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
198 นายพงศธร โทหนองตอ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
199 นางสาวศิริกุล ศิริอมรพรรณ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
200 นายสุรนนท์ แสงภารา ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
201 นางสาวอัญชลี สืบสำราญ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
202 นางบุบผา แก้วมัจฉา ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
203 นางสาวปรางค์ทิพย์ บุญสีลา ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
204 นางบุหรัน นามโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
205 นางสาวนันยุพา ปะจะตัง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
206 นางสาวดรุณี บรรดร ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
207 นายจำนงค์ สุดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
208 นางศิรมุข อันทะโคตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
209 นางประจิต จันทะสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
210 นายชูเกียรติ คูเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
211 นายลำพูน น้อยสุวรรณา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
212 นางสิริพร เชิงสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
213 นางสุภาพ คูเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
214 นางเทียนสว่าง มูลศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
215 นางสุภี โคตรทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
216 นายพิรุณ กุนอก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
217 นางสาวอริสา พวงจินดา ครูชำนาญการ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
218 นางสาวพิมพ์พร สร้อยสีดำ ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
219 นายชัยรัตน์ ล่ามคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
220 นางสาวพิมพ์พร ทวีวัฒน์ ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
221 นายปฏิญญา คำมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
222 นายสวรรณ์ โพนทอง นักการภารโรง โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
223 นางสาวอุณาโลม สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
224 นางจารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
225 นายสมสิทธิ์ นงนุช ครู โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
226 นางศุภลักษณ์ ศุภราทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
227 นางธัญญารัตน์ แสงจันทร์คุ้ม ธุรการ โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
228 นายอนุชิต นามจุมจัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
229 นางสาวศศิธร มองแพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
230 นายบุญลักษณ์ รักด่านกลาง เจ้าหน้าที่ไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
231 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
232 นางสุปรานี จันทราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
233 นางนันทพร มูลภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
234 นางสิรภัทร สิทธานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
235 นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
236 นางสุนันทา อนันทวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
237 นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
238 นางวิมลรัตน์ ค้อชากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
239 นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
240 นางสุภาพ ข้องชัยภูมิ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
241 นางสาวศิริมา ทองก้านเหลือง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
242 นางอรวรรณ หงส์พันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม  
243 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
244 นางสุปรานี จันทราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
245 นางไพจิตร นิลผาย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
246 นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
247 นายพรชัย ตรีพงษ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
248 นายวัฒนา ศรีโซ้ง ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
249 นายวัฒนกร ไกรยศรี ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
250 นายวีระพงษ์ เสาราช พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
251 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
252 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
253 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
254 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
255 นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
256 ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
257 นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
258 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
259 นายบุญธง เดชเถร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
260 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
261 นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
262 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
263 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
264 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
265 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
266 นายบุญธง เดชเถร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
267 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล โรงเรียนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
268 นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
269 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
270 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
271 นางสาวศุภนันท์ พิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแห้ววังมนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
272 นางสาวขวัญชนก ธีระสาร ครู โรงเรียนสามพร้าววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
273 นายไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
274 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
275 นายถาวร ชมภูบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
276 นางอุรารัตน์ พลเยี่ยม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
277 นายอรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
278 นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
279 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
280 นางดวงฤดี เผ่าภูไทย นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
281 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
282 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
283 นางสาวศุภนันท์ พิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแห้ววังมนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
284 นางสาวขวัญชนก ธีระสาร ครู โรงเรียนสามพร้าววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
285 นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
286 นายคมกริช มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวฬุวันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
287 ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
288 นางสุพิชณ์ชญา มีแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
289 นายทองใส วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
290 นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
291 นายวินัย โพธิ์หมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
292 นายอรรฆพล เกษะโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
293 นางยุภาพิน ทึนหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
294 นางประภาภรณ์ ภูขาว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
295 นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
296 นายเทิดภูมิ ยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ ๘๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
297 นางสาววิภา พิงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
298 นายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
299 นางจารุวรรณ ชินมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
300 นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
301 นางปาลิดา คำพิชิต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
302 นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
303 นางขันธมาศ หลวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
304 นางศิริวรรณ สงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
305 นายนิกร พรรณขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากหนองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
306 นายปองภพ ภูจอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
307 นางจารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
308 นายกิตติศักดิ์ พริ้งศิรินันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากมี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
309 นางสาวสุวรรณา กันทะวี ครู โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
310 นางอมรรัตน์ เชิงหอม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
311 นายพีระบูรณ์ สุดตา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
312 นายประภาพันธ์ วิเวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
313 นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
314 นางนภาพรรณ นาดี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
315 นางสาวสุพัตรา นามขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
316 นายสำอางค์ จันทนนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
317 นายเรืองเดช ใหญ่นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
318 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
319 นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหัวเหลื่อมหัวขัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
320 นายรัชพงศ์ คนองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
321 นางภัทรอร อินพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
322 นายสิทธิพร ผมงาม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
323 นางกรรณิกา ซาหยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
324 นายชำนาญ สมัครวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
325 นางสาวเวธกา คอนรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
326 ร.ต.ดำรงค์ อินอุ่นโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
327 นายวีระชัย แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
328 นางสาวกมลนัทธ์ นามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
329 นายเกตจันทร์ เหมือนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
330 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
331 นางสนธยา ทัดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
332 ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
333 พันจ่าเอกศิล วงค์สันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
334 นายศราวุธ พิมละมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
335 นางสุพิชฌาย์ จันโทภาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
336 นางสาววัชราภรณ์ คนไว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนดอนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
337 นายจรัล มะอาจเลิศ ครูโรงเรียนบ้านดงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
338 ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
339 นายภราดร เสนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
340 นางนราจิตร โนดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
341 นางสาวฐิติรัตน์ ชนะภัย ครู โรงเรียนหัวนางามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
342 นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
343 นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
344 นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
345 นางสาวอัจฉราภรณ์ จิรพัธนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
346 นายอภิชัย เสนาโยธี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
347 นายวิระพงษ์ จันทีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโน (คุรุราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
348 นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
349 นางสาวธัญวรัตน์ ปุณประวัติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
350 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
351 นายนิยม บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
352 นางนันท์นภัส โพธิ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
353 นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
354 นายสมพงษ์ แสนโคตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
355 นางขนิษฐา ชนะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
356 นางดวงใจ สังฆะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
357 นางสาวกชกร อุดรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
358 นางกฤติยา โพธิ์เสนา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
359 นางสาวอัชรา ขันธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
360 นางรัตติยา สมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลักได สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
361 ว่าที่ ร.ต.จักรวัฒน์ พันสลาบขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
362 นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
363 นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
364 นายอนุพล อุปนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป.มหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
365 นางสาวกุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
366 นายยอดชาย ทึนหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
367 นางส่องหล้า ทักษิณพิลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
368 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
369 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
370 นางระเบียบ แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพืชคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
371 นายธงชัย ทัพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
372 นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
373 นายไชยา ศรีโคตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
374 นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
375 นางวีรียา มาตะรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
376 นางศรีสุดา ทิพย์สิงห์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
377 นายยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะโนด ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
378 นางสาวกวีตา พิริยะชัยวรกุล ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
379 นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
380 นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
381 นายจักรพันธ์ นาทองไชย ครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
382 นายเสนอ แสนคำ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
383 นายเรืองศิลป์ เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
384 นางอนงค์ลักษณ์ ศรีเวียงราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
385 นายบุญไทย ศรีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
386 นายวิจิตร นารอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
387 นายฉัตร์ เคหาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
388 นายกรุงศรี พิมพ์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
389 นายประสิทธิ์ ทองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
390 นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
391 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
392 นางวริญารักษ์ โสมดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
393 นายชัยฤทธิ์ กาลทิสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
394 นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
395 นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ-ยโสธร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
396 นางยุภาพิน ทึนหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
397 นางสุพนิต เหมือนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
398 นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
399 นางอรชุมา ด้วงช้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
400 นางสาวยศวดี มาบุญศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
401 นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารีนิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
402 นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
403 นายวิทูล เฉียบกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเกวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
404 นายเกรียงไกร สิงหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
405 นางสาวเรณู ภู่อ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
406 นายจิมจง ทองคำวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
407 นายวัชระ ป้านภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะอึ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
408 นางสาวอมรา จันทะไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
409 นายปิยวิทย์ บรรพสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
410 นายฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
411 นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
412 นางปาริชาติ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
413 นายไชยญา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
414 นายประสิทธิ์ พิเศษ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
415 นางสาววิชยา โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
416 นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
417 นายเสถียร โงนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
418 นายเอกศักดิ์ จันทะกา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
419 นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
420 นางสาวเยาวภา แก้วนารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
421 นางอณศยา เดลมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองลาดควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
422 นายอรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
423 นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
424 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
425 นางดวงฤดี เผ่าภูไทย นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
426 นายไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
427 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
428 นายถาวร ชมภูบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
429 นางอุรารัตน์ พลเยี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองพอกพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
430 นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัย์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
431 นายปรีชา สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามึน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
432 นางมณี ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
433 นางสาวปริยาภัทร ปุณขันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโสก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
434 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
435 นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
436 นางเพชรี ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
437 นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
438 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
439 นางลำพูน ระริเตสังข์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
440 สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
441 นางผการัตน์ บุญแนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
442 นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
443 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
444 นายวริศ จรัสแผ่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
445 นางสาวจิราภรณ์ นามมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
446 นายสุริยนต์ กัลยาณี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
447 นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
448 นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
449 นายไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
450 นายอุดมพร กันทะใจ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
451 นางสาวนิตยา ขันธ์ดวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
452 นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
453 นางจุฑารัตน์ พิเคราะห์ยาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระจาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
454 นายแสน กังประโคน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
455 นายประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
456 นายธนวัฒน์ ฉิมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
457 นายบัญชา สุดบนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
458 นางญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
459 นายวัชรพล วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
460 นายพยุงศักดิ์ อสิกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
461 นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
462 นายสุระพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
463 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
464 นางสาวช่อรัตนา ปัททุมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
465 นางสาวธาริณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
466 นายณรงค์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
467 นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
468 นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
469 นางมยุรี โพธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
470 นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
471 นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
472 นายเกรียงศักดิ์ คำภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวนางามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
473 นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตะคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
474 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
475 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
476 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
477 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
478 นายสุเทพ ปลาสาร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
479 นายประจักษ์ สระแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวด