รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคใต้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                          ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนด
    การประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
                                 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้  ขอแจ้งเลื่อนไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  หากกำหนดวันที่แน่นอนได้แล้ว  ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
             ขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณ


 
วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 15:24 น.
ประกาศกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                  ประกาศกำหนดการ (ใหม่)
    การประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
                                 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                              ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564
                      ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

             
หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  หากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ยังมีมาตรการที่ต้องป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้ม  ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์ http://awards63.obecawards.net/obec-south/
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09:34 น.
แจ้งเลื่อนการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
                             ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนด
    การประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
                                 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค  จากเดิมกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2564  ขอเลื่อนไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  หากกำหนดวันที่แน่นอนได้แล้ว  ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
          ขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณ
วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 11:56 น.
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(แก้ไขเพิ่มเติม) เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
>>>คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานและอื่นๆ

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15:39 น.
รับสมัครคณะกรรมการตัดสิน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคใต้
 สพป.สตูล  เปิดรับสมัครคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคใต้  โดยขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และสมัครออนไลน์ (Google Forms)  
แนบเอกสารใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานการได้รับรางวัล/ประสบการณ์  มาด้วย (แนบผ่านระบบออนไลน์)  จึงจะได้รับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
**แบบฟอร์มใบสมัคร .docx**  
**แบบฟอร์มใบสมัคร .pdf**
**ลิงค์รับสมัครออนไลน์**
**QR Code สำหรับสมัครออนไลน์


(สอบถามรายละเอียดโทร 099-3966989)
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 15:33 น.
รายละเอียดหนังสือแจ้ง สพท. ทุกเขต (ภาคใต้)
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคใต้)
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่ ศธ 04148/1097  ลงวันที่  9  มีนาคม 2564  (แจ้งทุกเขตพื้นที่ของภาคใต้)   
>>>ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคใต้)
>>>รายการกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
เกณฑ์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(แก้ไขเพิ่มเติม) เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
>>>คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานและอื่นๆ
>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากรเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
 
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 13:07 น.
   
วัน/เดือน /ปี รายการกิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ขอให้ทุกเขตฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 1-5 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง  http://awards63.obecawards.net/obec-south/
ระบบเปิด วันที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 00.01 น.และระบบลงทะเบียน ปิด วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  โดยให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตรวบรวมเอกสารส่งให้ถึง สพป.สตูล   ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.  หากเลยกำหนดวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่า เขตพื้นที่การศึกษาไม่ประสงค์ส่งผลงานเข้าประกวดและ สพป.สตูล จะไม่นำผลงานที่ส่งช้ากว่ากำหนดเข้ารับการประเมิน
 ******* ( ไม่รับเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ ) ********
วันที่ 16, 19-22 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
วันที่ 23 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-south/
วันที่ 26-28 เมษายน 2564 ดําเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค
วันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศผลการประเมิน ระดับภาค และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
วันที่  25-28 พฤษภาคม 2564 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับชาติครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
  สพป.สตูล  ขอแจ้งสถานที่ส่งผลงานระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564
ส่งผลงานระดับภาคใต้ได้ที่ :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
เลขที่ 884 หมู่ 4  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
>>ห้องประชุมกันเกรา  สพป.สตูล (ชั้น 1) อาคารหลังตึก 3 ชั้น<<