รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคใต้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
  สพป.สตูล  ขอแจ้งสถานที่ส่งผลงานระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564
ส่งผลงานระดับภาคใต้ได้ที่ :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
เลขที่ 884 หมู่ 4  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
>>ห้องประชุมกันเกรา  สพป.สตูล (ชั้น 1) อาคารหลังตึก 3 ชั้น<<
    
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(แก้ไขเพิ่มเติม) เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
>>>คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานและอื่นๆ

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15:39 น.
รับสมัครคณะกรรมการตัดสิน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคใต้
 สพป.สตูล  เปิดรับสมัครคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคใต้  โดยขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และสมัครออนไลน์ (Google Forms)  
แนบเอกสารใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานการได้รับรางวัล/ประสบการณ์  มาด้วย (แนบผ่านระบบออนไลน์)  จึงจะได้รับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
**แบบฟอร์มใบสมัคร .docx**  
**แบบฟอร์มใบสมัคร .pdf**
**ลิงค์รับสมัครออนไลน์**
**QR Code สำหรับสมัครออนไลน์


(สอบถามรายละเอียดโทร 099-3966989)
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 15:33 น.
รายละเอียดหนังสือแจ้ง สพท. ทุกเขต (ภาคใต้)
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคใต้)
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่ ศธ 04148/1097  ลงวันที่  9  มีนาคม 2564  (แจ้งทุกเขตพื้นที่ของภาคใต้)   
>>>ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคใต้)
>>>รายการกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
เกณฑ์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(แก้ไขเพิ่มเติม) เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
>>>คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานและอื่นๆ
>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากรเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
 
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 13:07 น.
   
วัน/เดือน /ปี รายการกิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ขอให้ทุกเขตฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 1-5 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง  http://awards63.obecawards.net/obec-south/
ระบบเปิด วันที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 00.01 น.และระบบลงทะเบียน ปิด วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  โดยให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตรวบรวมเอกสารส่งให้ถึง สพป.สตูล   ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.  หากเลยกำหนดวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่า เขตพื้นที่การศึกษาไม่ประสงค์ส่งผลงานเข้าประกวดและ สพป.สตูล จะไม่นำผลงานที่ส่งช้ากว่ากำหนดเข้ารับการประเมิน
 ******* ( ไม่รับเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ ) ********
วันที่ 16, 19-22 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
วันที่ 23 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-south/
วันที่ 26-28 เมษายน 2564 ดําเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค
วันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศผลการประเมิน ระดับภาค และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
วันที่  25-28 พฤษภาคม 2564 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับชาติครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก