เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  5 - 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประหยัด สุขขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายกอเฉ็ม หมีนเหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสามารถ รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสุมน ไชยเสนีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางประนอม หงษ์บิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายนภดล ยิ่งยงสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางกัลยาณี รณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสาวกันยา มาศภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางปรีดา มานะกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายอนุชา ชำนาญเหนาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสุนีย์ อาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางพันทิพา บุญชัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางสาวนูเรีย สิเดะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางสุมน ไชยเสนีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
17 นายเชษฐา เถาวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
18 นางสาวสารุณี อิสายะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
19 นางสาวอารียา งะสมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
20 นางสาวรัตนา ศรีชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
21 นายอิสมาแอล เหร็มเหมาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
22 นางสาวอิสริยา มากจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
23 นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหัน โรงเรียนบ้านควนสตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
24 นายเอกสิทธิ์ ผลโสดา โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
25 นายถิรวัฒน์ คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
26 นางสาวฐรินดา สังยาหยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
27 นางสาวฮาญาตี ยาติกุล โรงเรียนสตูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
28 นายสราวุธ สำเริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
29 นางสาวสุภารัตน์ เส็นสมมาตร โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
30 นายอภิศักดิ์ บินตาเอบ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
31 นางสุไลยา เวชสิทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
32 นายซัครียา หมาดบากา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
33 นางสุนีย์ อาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
34 นายสุจิน จิตต์หลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
35 นายบัชซูดิน มอลอ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
36 นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
37 นางปารมี ใบหลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
38 นางอัจริยา บัวแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
39 นางโสรยา เด่นนิรันดร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
40 นางสาวเบญจพร บุญธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
41 นางสาวยูซีตอห์ ยีอาร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
42 นางพิกุล คำอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
43 นางกานต์ธิดา หลีจ้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
44 นางวรรธิดา คมขำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
45 นางโนร์ลัยลา โต๊ะประดู่ โรงเรียนบ้านกาลูบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
46 นางมาริหยาม เหมนะ โรงเรียนบ้านอุได สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
47 นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
48 นางสาวศุภวัลย์ ชูมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
49 นางอาลียา แซ่เอี่ยว โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
50 นางรสดา สองเมือง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
51 นางหวันสะ ยาประจัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
52 นางอรอมล ชนะชู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
53 นางจิราพร คำสงค์ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
54 นางรัชนีกร กายอ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
55 นางสาวอำไพพิชญ์ ยืนยง โรงเรียนบ้านสาครเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
56 นางวนิดา ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
57 นางมณิภา จิตนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
58 นางอุมาภรณ์ สุนยานัย โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
59 นางตอฮีเร๊าะ สุวรรณมาลี โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
60 นางสุวรรณา มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
61 นางปิยธิดา หมาดบากา โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
62 นางมิรัตตี ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
63 นางสาเราะห์ วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/ปฏิคม  
64 นางสาวกันยา มาศภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
65 นายอานนท์ เอกทัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
66 นายยอด หนูจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
67 นายพิสุทธิ์ ทินนิมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
68 นายสุไลหมาน รอเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
69 นายสนิท ส้มเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
70 นางสาวกาญจนาวดี สุดเหลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
71 นายกอเฉ็ม หมีนเหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
72 นายธีรวุฒิ หวาสกุล โรงเรียนบ้านสาครเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
73 นายตอเหลบ ปอหรา โรงเรียนบ้านสนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
74 นายอนุวัฒน์ คลังข้อง โรงเรียนบ้านนาแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
75 นางสาวปัทมา มาลินี โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
76 ว่าที่ ร.ต.ปิยะวรรณ ศรีคงแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
77 นางนัฐญา ไหมฉิม โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
78 นางสอรีหะ มีรน โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
79 นางสาวสุริยา จันโสด โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
80 นายณัฐพงศ์ รัตนโกศล โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
81 นางจิต์ดาภา ปาทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
82 นางสาวจินตนาพร แจ้งขาว โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
83 นายยงยุทธ ยืนยง โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นางสาวกันยา มาศภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ โรงเรียนบ้านวังปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
86 นายสุรทิน บิลยะแม โรงเรียนบ้านย่านซื่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
87 นายจรัญ หนูชู โรงเรียนบ้านนาลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
88 นางอรุณี สังข์แก้ว โรงเรียนบ้านนาแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
89 นายวรุทธิ์ ช่างเหล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
90 นางสาวยุพา หมีนพราน โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
91 นายชัยยงค์ ชูนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
92 นายถิรวัฒน์ คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
93 นายสะมาแอ ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
94 นายรอหมาน คงถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
95 นายสุจิน จิตต์หลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
96 นายสมควร เจริญขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
97 นายสุรเชษฐ์ เนตรจรัสแสง โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
98 นางอรุณา ตาเดอิน โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
99 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
100 นางอาลียา แซ่เอี่ยว โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
101 นางสาวสุดารัตน์ หลีเหมือน โรงเรียนบ้านมะหงัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
102 นายยงยุทธ ยืนยง โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
103 นายเจนวิทย์ อุสสวิโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
104 นางจิราพร คำสงค์ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
105 นางสาวฉันณภสินธ์ คงประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
106 นายอัดนัน อุสมา โรงเรียนบ้านปากบารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
107 นางจิรัชฎา ลิมานิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
108 นางโนร์ลัยลา โต๊ะประดู่ โรงเรียนบ้านกาลูบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
109 นางศศิมา ละเมาะ โรงเรียนบ้านนาทอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
110 นายโชคชัย ทิพย์รองพล โรงเรียนบ้านตูแตหรำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
111 นายอนุชา ชำนาญเหนาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
112 นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
113 นายสุอิบ หนุ่มพ่อเด็น โรงเรียนผงปาล์ม๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
114 นางวรรธิดา คมขำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑(บ้านทุ่งนางแก้ว)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
115 นางอนิตตา ปีมะสาร โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
116 นางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
117 นางสาวรัตนา ศรีชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
118 นายประหยัด สุขขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
119 นางสุมน ไชยเสนีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
120 นายกอเฉ็ม หมีนเหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
121 นายสามารถ รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
122 นางวิมพ์วิภา รักสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
123 นายอัมพร ภาระพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
124 นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
125 นางสาวรัชดา ทองสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
126 นางสาวปวิชญา สินน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
127 นางสาวจิตรลดา ทองคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
128 นายนภดล ยิ่งยงสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
129 นางสาวกันยา มาศภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
130 นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
131 นางกัลยาณี รณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
132 นางประนอม หงษ์บิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
133 นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
134 นางปรีดา มานะกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
135 นายอนุชา ชำนาญเหนาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
136 นางสุนีย์ อาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
137 นางสาวถนอม สงรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
138 นางกัลยา พงศ์นฤเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
139 นางสาวโสมสุดา พันกาแด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
140 นายมาโนช มณีวิทย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
141 นายสามารถ จันมา โรงเรียนบ้านลาหงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
142 นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
143 นางรัตนา ทรงทอง โรงเรียนวัดเขากลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
144 นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์ โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
145 นางสาวนิสิยา ทองจันทร์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
146 นางพันทิพา บุญชัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
147 นางสาวนูเรีย สิเดะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง