รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ ปี 2563

สรุปการประกวดรายวัน

   
   
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มการศึกษาพิเศษ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
ปฏิทินการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 
   
  คำชี้แจง
1.คำรับรองเอกสารอยู่หน้าคำนำ
 
  คำชี้แจง
2.การรับรองเล่มรายงานของผู้บังคับบัญชาท้ายคำขอ อยู่หน้าสุดท้ายของการรายงาน ก่อนภาคผนวก
 
  ผู้ประสานงานระดับภาคอีสาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ  
        นายวิทูรวงศ์ทอง    วิทูรางกูร              โทร 082-3801574  
        นางสาวอรญา        ชาญเดชสิทธิกุล     โทร 095-2415614 
        นายจตุรพล           พิมพ์สุวรรณ์          โทร 086-4166547  
        นางสาวพัชรี          สมบูรณ์                โทร 088-5224836