รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
  ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
1. แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าประกวด Obec Awards (ด้านนวัตกรรม)
2. แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าประกวด Obec Awards (ด้านบริหารจัดการ)
3. แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าประกวด Obec Awards (ด้านวิชาการ)
4. แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าประกวด Obec Awards (ลูกจ้างยอดเยี่ยม)
 
 
 
หนังสือราชการจาก สพฐ. เรื่อง การชะลอการดำเนินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
1. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๘๐/ว ๑๕๐๑  ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๐๙๓ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
 
 


หนังสือราชการจาก สพฐ. เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติพื้นฐานในการใช้ผลการทดสอบ O-NET, NT และผลการประเมินคุณภาพภายนอก

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๙๖ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๙๗ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
 
 
สพป.น่าน เขต 1 ขอแจ้งการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน
1. หนังสือแจ้ง สพป./สพม. (จากศูนย์การแข่ง สพป.น่าน เขต 1) 
2. 
เกณฑ์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
3. (แก้ไขเพิ่มเติม) เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
4. ปฏิทินการคัดเลือก
5. หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์สมัครคณะกรรมการตัดสิน (จากศูนย์การแข่ง สพป.น่าน เขต 1) 
6. ใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า (PDF)
7. 
ใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า (WORD)
8.
รายการประกวดและรหัสกิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ
9. คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารการประกวดวัลทรงคุณค่า สพฐ.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อสังเกต/คำชี้แจงในการส่งผลงานการประกวด


 
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 11:05 น.
สรุปการการแก้ไขเกณฑ์/ข้อสังเกต/คำชี้แจงประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
          
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 13:31 น.
ใบสมัครสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
1. ลิงก์สำหรับสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2564
    1.1 ลิงก์สำหรับกรอกข้อมูลผ่านทาง Google Form : http://gg.gg/okkeo
    1.2 ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ : http://gg.gg/okkg1 หรือ ทางเว็บไซต์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. http://awards63.obecawards.net/obec-north
    1.3 QR Code สำหรับสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2564

2. เอกสารใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ (Word) >> ดาวน์โหลด
3. เอกสารใบสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ (PDF) >> ดาวน์โหลด
วันเสาร์ ที่ 06 มีนาคม 2564 เวลา 10:56 น.
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
 
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ
วันที่ 8 - 23 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ภายในวันที่ 3 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
(ให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
วันที่ 4 - 7 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ทางเว็บไซต์ http://awards63.obecawards.net/obec-north
วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ รวบรวมเอกสารผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้วยตนเอง จำนวน 4 เล่ม/ชุด (ส่งต่อระดับชาติ 3 เล่ม) (สถานที่ส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน)
วันที่ 16 เมษายน 2564 คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินฯ
วันที่ 19 เมษายน 2564 ประกาศผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ทางเว็บไซต์ http://awards63.obecawards.net/obec-north
วันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 เจ้าภาพระดับภาค จัดเตรียมเอกสารและจัดเตรียมการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564 เจ้าภาพระดับภาค ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ไม่มีการนำเสนอผลงาน)
ภายใน 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
ภายใน 21 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนระดับภาคเหนือ (ลำดับที่ 1-3) จัดส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 7 นาที เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับชาติ
ภายใน 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าภาพระดับภาค รวบรวมเอกสารผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ส่งต่อในระดับชาติ จำนวน 3 เล่ม/ชุด (ใช้เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค) และมีการนำเสนอในรูปแบบคลิปวีดิโอ (ไม่เกิน 7 นาที)
วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
ดาวน์โหลดปฏิทิน (PDF) >> คลิกดาวน์โหลด
วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 09:27 น.
โลโก้งาน OBEC AWARDS
วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 09:21 น.
  แผนที่ สพป.น่าน เขต 1 สำหรับส่งผลงาน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1