รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
   
 

หนังสือราชการจาก สพฐ. เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติพื้นฐานในการใช้ผลการทดสอบ O-NET, NT และผลการประเมินคุณภาพภายนอก

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๙๖ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๙๗ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
 
 

>>>>>>>> รหัสกิจกรรม <<<<<<<<<

 
 

>>>คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 1
>>>คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 2
>>>คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 3

 
  >>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากรเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
>>>การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
>>>ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
>>>รายการกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
>>>คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานและอื่นๆ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ภายใน  31 มีนาคม 2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
1-5 เมษายน  2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansp/
8-9  เมษายน  2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเอกสาร ผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
 แผนที่การเดินทาง        (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)  >>>>สอบถามเส้นทางเพิ่มเติม -0850013489-สุพจน์<<<<
11-12 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
12 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansp/
5-7 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับภาค
10 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
24-พ.ค.-64 ส่งเอกสารระดับชาติ

25-28 พฤษภาคม  2564

*ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก     

วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 09:35 น.
   
 

คำชี้แจง

1.คำรับรองเอกสารอยู่หน้าคำนำ
2.การรับรองเล่มรายงานของผู้บังคับบัญชาท้ายคำขอ อยู่หน้าสุดท้ายของการรายงาน ก่อนภาคผนวก