เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่  26 สิงหาคม  -  9 กันยายน 2564
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการแข่งขัน  
2 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวพิสมัย นันทเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสมัย สลักศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายไกรศักดิ์ ภูศรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายสุพจน์ บานไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสุปรานี จันทราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายดำริ จันทรวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
17 นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
18 นายทองใส วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคามวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
19 นางจารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
20 นางดวงใจ สังฆะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
21 นางสาวสุภาพร รดารงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
22 นางอรวรรณ หงส์พันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
23 นางอาภรณ์ อนันตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
24 นางสาวอารยา รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
25 นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
26 นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
27 นายดำริ จันทรวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
28 นางสาวเพชรรัตน์ พลทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
29 นางสุภาพ ข้องชัยภูมิ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
30 นางสาวจิราภรณ์ จันทะชา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
31 นางสาวนิศากร สุดประโคน ครู โรงเรียนละหานทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
32 นางสาวโศภิษฐ์ สุดประโคน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
33 นางคณึงนิด ถวิลมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
34 นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) สพป.นครพนม เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
35 นายจำลอง ปุยฝ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
36 นางปวีณา นราพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
37 นางสาววีณา ดาโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
38 นายสุพจน์ บานไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
39 นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
40 นายนวพล ผือโย ครูผู้ช่วย-โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
41 นายปฏิญญา คำมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
42 นายอดิศร สีลาดเลา ครูผู้ช่วย-โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
43 นางสาวพิมพ์กนก กุนอก ธุรการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
44 นางสาวอริสา พวงจินดา ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
45 นายภาณุพงศ์ เสนารัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านธวัชบุรี คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
46 นายสุรนนท์ แสงภารา ครูผู้ช่วย โรงเรียนสหคามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
47 นายวิทยา ภูกลาง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
48 นายศิระ เศรษฐา ครู โรงเรียนสหคามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
49 นายจำนงค์ สุดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
50 นายชัยรัตน์ ล่ามคำ ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
51 นางสาวพิมพ์พร สร้อยสีดำ ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
52 นางสาวกิตติยา สุดบนิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
53 นายแสนพล คุปติสุนทร พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
54 นางภทรพรพรรณ ผมงาม พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
55 นายนิพนธ์ โนวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
56 นายกิตติกร ประจะเนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า สพป.มหาสารคาม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
57 นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
58 นายสมประสงค์ เพริดพราว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
59 นางนัยนา ต้นเจริญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
60 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
61 นายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
62 นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
63 นายสมศักดิ์ นันทะเสนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
64 นางสาวสุภาพร รดารงค์ นักทรัพยากรุบคคชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
65 นางศุภลักษณ์ ศุภราทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
66 นางสาวอารยา รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
67 นางอาภรณ์ อนันตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
68 นางสิรภัทร สิทธานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
69 นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
70 นางสาวศิริมา ทองก้านเหลือง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
71 นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
72 นางสาวศรุตา คณะเสนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
73 นายพิชิตศักดิ์ พิลาภ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
74 พันจ่าตรีพงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการกลางรับเอกสาร  
75 นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการรับเอกสาร  
76 นางสาวกิติรญาดา คำภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านมะอึ คณะกรรมการรับเอกสาร  
77 นายกิตติศักดิ์ บุญพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
78 ว่าที่ ร.ต.ยุทธพงษ์ ดีพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
79 นายอดิศักดิ์ พุทธโกมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) คณะกรรมการรับเอกสาร  
80 นายไพรวัลย์ อุ่นเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร คณะกรรมการรับเอกสาร  
81 นายโกสินทร์ วงศ์ธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านพยอม คณะกรรมการรับเอกสาร  
82 นายนิกร พรรณขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากหนองแดง คณะกรรมการรับเอกสาร  
83 นายพีรบูรณ์ สุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
84 นางสาวรัชฎาภรณ์ ตรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่าย คณะกรรมการรับเอกสาร  
85 นางสาวธัญยพร พหลทัพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค คณะกรรมการรับเอกสาร  
86 นางมลิวรรณ ป้องนานาค เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแวงวิทยา คณะกรรมการรับเอกสาร  
87 นายปรินทร์ แก้วกาหลง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเข็ง คณะกรรมการรับเอกสาร  
88 นางสาวปนัดดา พนิตอัชฌา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนรัง คณะกรรมการรับเอกสาร  
89 นางสาวนัชนก ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ คณะกรรมการรับเอกสาร  
90 นางสาวอลิษา วาสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
91 นายสุเนศ วงอามาตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ คณะกรรมการรับเอกสาร  
92 นายพิชญพงษ์ พละหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
93 นางสาวสุภาพร ชมภูบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย คณะกรรมการรับเอกสาร  
94 นางสาวปภัสสิริย์ ไชยคิรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตากร้า คณะกรรมการรับเอกสาร  
95 นายแสวง นรชาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม คณะกรรมการรับเอกสาร  
96 นางสาวปนัดดา พูลลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองดู่ คณะกรรมการรับเอกสาร  
97 นางสาวนัชชนา สว่างชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรีคาม คณะกรรมการรับเอกสาร  
98 นางสุรีรัตน์ พรมเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก คณะกรรมการรับเอกสาร  
99 นางพัชรนันท์ ทีน้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) คณะกรรมการรับเอกสาร  
100 นางสาวธุวพร เศษจันทร์ ครู คศ.๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา คณะกรรมการรับเอกสาร  
101 นางสาวณิชาภัส รัชอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย คณะกรรมการรับเอกสาร  
102 นายพรรษวุฒิ ภาระนะที เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านธวัชบุรี คณะกรรมการรับเอกสาร  
103 นางสาวฐิติรัตน์ ชนะภัย ครู คศ.๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา คณะกรรมการรับเอกสาร  
104 นายอธิพันธุ์ จันทร์สำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนแท่น คณะกรรมการรับเอกสาร  
105 นางสาวกมลวรรณ จันทร์นี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา คณะกรรมการรับเอกสาร  
106 นางสาวดารุณี โคโตสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรับเอกสาร  
107 นางสาววรานุช บุญมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเต่า คณะกรรมการรับเอกสาร  
108 นายสุริยันต์ พรมเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการรับเอกสาร  
109 นางสาวพจนีย์ รมไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง คณะกรรมการรับเอกสาร  
110 นางสาวสุพัตรา น้อยหลุบเลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่ายาง คณะกรรมการรับเอกสาร  
111 นายวัชระ ป้านภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะอึ คณะกรรมการรับเอกสาร  
112 นางสาววิภารัตน์ พาภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง คณะกรรมการรับเอกสาร  
113 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการรับเอกสาร  
114 นางสาวอุบล สร้อยอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า คณะกรรมการรับเอกสาร  
115 นายทิวากร สุทธิบาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง คณะกรรมการรับเอกสาร  
116 นางยุวดี เปรมสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับเอกสาร  
117 นางสาวนันทภัค ศรีวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฏร์วิทยาสรรค์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
118 นายวีระ แพงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับพลา คณะกรรมการรับเอกสาร  
119 พันจ่าเอกศิล วงศ์สันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด คณะกรรมการรับเอกสาร  
120 นางสาวนุชจรี น้อยหลุบเลา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม คณะกรรมการรับเอกสาร  
121 นางขันธมาศ หลวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ คณะกรรมการรับเอกสาร  
122 นายพยุงศักดิ์ อสิกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
123 นายพิทักษ์ มุลาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้าง คณะกรรมการรับเอกสาร  
124 นายจิระเดช นิลผาย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตาอุด คณะกรรมการรับเอกสาร  
125 นางสาวศศิธร จรอนันท์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
126 นางสาวภูริชญา ภูมิเศษ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
127 นางสาวปิ่นสุธา จารัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการรับเอกสาร  
128 นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
129 นางอัญชลี ลี้รัตนศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
130 นางอภันตรี มงคลรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
131 นางสาวนารี โพธิรุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
132 นางวัชราภรณ์ อุ่นสมัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
133 นางชุติกาญจน์ จิรโรจน์วณิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
134 นายกฤษดา มหาราช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
135 นางสาวสุรีรัตน์ เถาว์ทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
136 นางจีราภรณ์ สาสีเสาร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
137 นางสาวสุปราณี สาขี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
138 นายดำริ จันทรวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
139 นางสาวเพชรรัตน์ พลทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
140 นางสุปราณี จันทราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
141 นางนันทพร มูลภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
142 นางไพจิตร นิลผาย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
143 นายสามารถ โพธิ์อำพล พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
144 นายมนัส อาวรณ์ ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
145 นายพรชัย ตรีพงษ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
146 นายวัฒนา ศรีโซ้ง ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
147 นายวัฒนกร ไกรยศรี ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
148 นายสมชาย วินทะไชย พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
149 นายวราวุฒิ มีบุญ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
150 นางปราณิสา อุ่นทะยา พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
151 คณะครูโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
152 คณะครูโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
153 คณะครูโรงเรียนบ้านบากหนองแดง โรงเรียนบ้านบากหนองแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
154 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
155 คณะครูโรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
156 คณะครูโรงเรียนสหคามวิทยาคาร โรงเรียนสหคามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
157 คณะครูโรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
158 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
159 คณะครูโรงเรียนบ้านบากหนองแดง โรงเรียนบ้านบากหนองแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
160 คณะครูโรงเรียนบ้านหมูม้น โรงเรียนบ้านหมูม้น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
161 นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
162 นายทองใส วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
163 ว่าที่ ร.ต.สันต์ไชย มาตะวงศ์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
164 นางสาวพิมรดา แสงภารา ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
165 นายธีรพัมน์ หอมพุ่ง ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
166 นายศิระ เศรษฐา ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
167 นายพงศธร โทหนองตอ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
168 นางสาวศิริกุล ศิริอมรพรรณ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
169 นายสุรนนท์ แสงภารา ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
170 นางสาวอัญชลี สืบสำราญ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
171 นางบุบผา แก้วมัจฉา ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
172 นางสาวปรางค์ทิพย์ บุญสีลา ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
173 นางบุหรัน นามโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
174 นางสาวนันยุพา ปะจะตัง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
175 นางสาวดรุณี บรรดร ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
176 นายจำนงค์ สุดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
177 นางศิรมุข อันทะโคตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
178 นางประจิต จันทะสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
179 นายชูเกียรติ คูเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
180 นายลำพูน น้อยสุวรรณา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
181 นางสิริพร เชิงสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
182 นางสุภาพ คูเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
183 นางเทียนสว่าง มูลศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
184 นางสุภี โคตรทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
185 นายพิรุณ กุนอก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
186 นางสาวอริสา พวงจินดา ครูชำนาญการ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
187 นางสาวพิมพ์พร สร้อยสีดำ ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
188 นายชัยรัตน์ ล่ามคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
189 นางสาวพิมพ์พร ทวีวัฒน์ ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
190 นายปฏิญญา คำมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
191 นายสวรรณ์ โพนทอง นักการภารโรง โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
192 นางสาวอุณาโลม สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
193 นางจารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
194 นายสมสิทธิ์ นงนุช ครู โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
195 นางศุภลักษณ์ ศุภราทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
196 นางธัญญารัตน์ แสงจันทร์คุ้ม ธุรการ โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
197 นายอนุชิต นามจุมจัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
198 นางสาวศศิธร มองแพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
199 นายบุญลักษณ์ รักด่านกลาง เจ้าหน้าที่ไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
200 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
201 นางสุปรานี จันทราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
202 นางไพจิตร นิลผาย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
203 นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
204 นายพรชัย ตรีพงษ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
205 นายวัฒนา ศรีโซ้ง ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
206 นายวัฒนกร ไกรยศรี ช่างปูน ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
207 นายวีระพงษ์ เสาราช พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ