ข้อแนะนำ_3
ตรวจสอบรายการแข่งขันได้ที่ http://awards63.obecawards.net/obec-northss/index.php?name=category&file=view_all
*ในกรณีต้องการสมัครการแข่งขันในรายการอื่นให้ประสานเขตพื้นที่ด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ที่
http://awards63.obecawards.net/obec-north/
วันพฤหัสบดี ที่ 04 มีนาคม 2564 เวลา 20:06 น.