สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.หนองคาย

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุวิมล เศษตะคำ สพม.หนองคาย
2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวพรรวินท์ หัสดี สพม.หนองคาย
3 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.หนองคาย
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายอาทิต กันธินาม โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.หนองคาย
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางพิทธยาภรณ์ มาตา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายจตุรงค์ สอดเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายณัฐพงษ์ ภูชมศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายณัฐพล หวานเหย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวประภัสรา ดงจารย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวทิพย์สุคนธ์ สมรูป โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวอะธิดา แสงอรุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวพรนิภา ปัญหาไชย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวปานตะวัน ประวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวยุพิณ ผิวขาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายธนภณ อุ่นวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
20 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางปาริฉัตร เทียนทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวเพ็ญนภา ทองแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวลักขณา คลังแสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวสุภลักษ์ เสมอสมัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางจินตนา โนนวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางจิตรามาศ คำดีบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปนัดดา เนินนิล โรงเรียนท่าบ่อ สพม.หนองคาย
28 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม.หนองคาย
29 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายชนาวุธ ประทุมชาติ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย
30 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายชนาวุธ ประทุมชาติ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางฤทัย ศรีภูมิ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวธัญญารักษ์ ศรีไสย์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวกาญจนา กาลบุตร โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนิลเนตร นาสมโภชน์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.หนองคาย
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวกรรณิการ์ มันปาฏิ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.หนองคาย
38 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายสมคิด มหาเสนา โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.หนองคาย
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.หนองคาย
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรุ่งทิพย์ วงค์ภูมี โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.หนองคาย
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางรุ่งทิพย์ วงค์ภูมี โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.หนองคาย
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวจุฑามาศ นิลวัลย์ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.หนองคาย