สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ชัยภูมิ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสุชาติ รักษาชนม์ โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวสุภาพร เพชรสาย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางนันทกานต์ ปัญญาบุญ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวันชัย พุแค โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางณดาภา หัศภาดล โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
8 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.ชัยภูมิ
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวบุศมาศ พงษ์สระพัง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวโสภิตนภา กำลังมาก โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.ชัยภูมิ
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวธิติมา ทองสนิท โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.ชัยภูมิ
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายสันติราษฏร์ จันทร์เพ็ง โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยา สพม.ชัยภูมิ
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายประยุทธ วรรณประเขา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.ชัยภูมิ
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายวรวุฒิ คุณประทุม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.ชัยภูมิ
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายชัยรัตน์ เจริญสุข โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.ชัยภูมิ
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
17 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยา สพม.ชัยภูมิ
18 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
19 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายนพดล กาญจนางกูร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.ชัยภูมิ
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวศรัญญา มหาอ้น โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายคมสันต์ มณีศรี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
22 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ชัยภูมิ
23 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.ชัยภูมิ
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายอุทิศ หนูเสน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ
26 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางศศิธร รักษาชนม์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.ชัยภูมิ
27 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางปนัดดา ทีบัวบาน โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.ชัยภูมิ
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ชัยภูมิ
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม.ชัยภูมิ
30 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายนิพนธ์ อาจนิยม โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.ชัยภูมิ
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม.ชัยภูมิ
32 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี สพม.ชัยภูมิ
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอภิเดช ทิพย์สุนา โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง สพม.ชัยภูมิ