สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.ร้อยเอ็ด

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
2 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญเงิน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา สพม.ร้อยเอ็ด
4 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวศุภนัส เสาศิริ สพม.ร้อยเอ็ด
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางเรวดี มนตรีพิลา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายประวีณ เชิงสะอาด โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายจักรวาล เจริญทอง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวนฤมล เภาสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสุรณีย์ ติสองเมือง โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางภัชรี พันธะไชย โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายพงษ์สิทธิ์ ทองโอษฐ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายราชัน สัมฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางทิพวรรณ ประชานันท์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
16 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
17 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด
18 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ สพม.ร้อยเอ็ด
19 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุขุมาลย์ อินทเสวก โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
20 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด
21 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด
22 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายจักราช หินซุย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางจิราภรณ์ มุริกา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางนิภาพร สว่างกุล โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสังคม เทียบผา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายสุชาติ สว่างกุล โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายณัฐพงศ์ ใจดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา หลวงยศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสุรีลักษณ์ วันทานี โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสงกรานต์ สุวรรณ์ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวดวงกมล สูงพล โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวนงเยาว์ สวนงาม โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายณัฐพงศ์ ศรแก้ว โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงค์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายอดิศักดิ์ บังแสง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุพัตรา วานิชชัง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนิตยา ไชยมหา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวรักษณาลี สุริหาร โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
43 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
44 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
45 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด
46 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสุพรรณ พรรณเกตุ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
47 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด
48 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายจักรวาล เจริญทอง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
49 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายพงศกร โสรถาวร โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวนิตญา ราโช โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายศิวพงษ์ สาระรัตน์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายอาทร อุตรา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางณัฐพัชร์ สล้างสิงห์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายอนุวัตร หาญมนตรี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด
57 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
58 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวจิราพร พละสิม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
59 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางศิริลักษณ์ เพริดพราว โรงเรียนธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด
60 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางยงจิตร ศิลาพิมพ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด
61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวนับเดือน บุตรละคร โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด
62 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสะอาด พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
63 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางยงจิตร ศิลาพิมพ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด
64 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
65 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายเทิดทูน วรวะไล โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางจารุวรรณ สุทธิประภา โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
67 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางไพวรรณ พันธ์ภูมิ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
68 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
69 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายจตุพล ไกรยบุตร โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
70 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายภาราดร จันทพันธ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด
71 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางชัชชนี ช่องวารินทร์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
72 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายรุ่ง สกุลพิทักษ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
73 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
74 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
75 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอุทุมพร อุทุมภา โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด
76 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางชวลี ทองวงษ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด