สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.นครราชสีมา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางอัมพร นันทะเสนา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.นครราชสีมา
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายณธายุ ตีบจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.นครราชสีมา
3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สพม.นครราชสีมา
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสุภาพร วงศ์สุขสิน โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.นครราชสีมา
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิรพจน์ โคกเกษม โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สพม.นครราชสีมา
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางปาริชาติ เนตรทองหลาง โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.นครราชสีมา
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาววันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.นครราชสีมา
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนิชชญาฎา เกษสุภะ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม.นครราชสีมา
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวรัชดาภรณ์ ทวยทุย โรงเรียนเสิงสาง สพม.นครราชสีมา
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายชินวัฒร์ สำราญรมย์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม.นครราชสีมา
11 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม.นครราชสีมา
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางอังคนา คำสิงห์นอก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม.นครราชสีมา
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายวิเชียร ทองคลี่ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม.นครราชสีมา
14 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์ โรงเรียนพิมายวิทยา สพม.นครราชสีมา
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางมนธิชา แสนพิมพ์ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม.นครราชสีมา
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสุรางค์ นิลผาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.นครราชสีมา
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวกรองทิพย์ กล้าผจญ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม.นครราชสีมา
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสุรางค์ นิลผาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.นครราชสีมา
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสาโรจน์ จ้องสละ โรงเรียนบุญวัฒนา สพม.นครราชสีมา
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม.นครราชสีมา
21 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เหรียญทอง นางสาวนันทวัน ปฏิพันโด โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม.นครราชสีมา