สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวกัญญาวัตน์ กิ่งกนก โรงเรียนบ้านกำแมด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายปริญญา ภูมิสูง โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางอำพร วิเศษพงษ์ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางฉวีวรรณ ดวงมณี โรงเรียนบ้านไทร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางกัลยา บุตรดาห์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางพิชาภัค บุดดี โรงเรียนบ้านเค็ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวนภัทร จันทเสน โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายศุภศาสตร์ พลคำ โรงเรียนบ้านจันลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายศิฑา เทภูเขียว โรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวทัศนีย์ สมศรี โรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางญาณิกา อะสิพงศ์ โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางปราณี ธรรมนิยม โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางขวัญฤทัย สายสา โรงเรียนบ้านภูมิศาลา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายจิรันตร์ นันทะเสน โรงเรียนหนองอารีพิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางน้ำฝน ทวีชาติ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวศุภวรรณ จิตต์ภักดี โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสุริยะ สมพร โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสุเชษฐ์ ไพรบึง โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางชลิตา ตวนบุตร โรงเรียนบ้านผือพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3