แจ้งการเลื่อนการประเมินผลการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 10
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ในนามผู้ประสานงานการดำเนินการประกวดฯ ระดับภาคใต้ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดในขณะนี้ จึงขอแจ้งเลื่อนการประเมินผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารผลงานรูปเล่มรวมภาคผนวกไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 4 เล่ม ได้ถึงวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ส่งมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล (วงเล็บมุมขวาของเอกสารว่า OBEC AWARDS ระดับภาคใต้)
วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 15:42 น.