เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ
วันที่ 26-27 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
2 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ที่ปรึกษา  
3 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ที่ปรึกษา  
4 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา  
5 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายกฤษฎา แก้วประดับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางวีระดี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางสุรินญา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางประสิทธิ์พร สืบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔3 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
45 นางพัชนี หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
46 นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
47 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
48 นางสาวศศิวิมล เจริญวิริยะภาพ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
49 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
50 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
51 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
52 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
53 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
54 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
55 นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
56 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
57 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
58 นางสาวเพียงใจ หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
59 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
60 นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
61 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
62 นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
63 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
64 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
65 นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
66 นางแจ่มศรี บุญทองจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
67 นางสาวอรัญญา นามเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
68 นายสุบิน เล็งเจ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
69 นางปฏิมา จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
70 นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติ รองผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
71 นายสิทธิศักดิ์ ขุนพิทักษ์ รองผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
72 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
73 นางพัชนี หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
74 นางสาวณัฐพิมล อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
75 นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ  
76 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
77 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
78 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
79 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
80 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
81 นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
82 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
83 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
84 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
85 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
86 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน  
87 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
88 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการประเมินผลงาน  
89 นางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
90 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลงาน  
91 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
92 นายกฤษฎา แก้วประดับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
93 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
94 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
95 นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
96 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
97 นางวีระดี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน  
98 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
99 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
100 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
101 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
102 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
103 นางสุรินญา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
104 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
105 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน  
106 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร คณะกรรมการประเมินผลงาน  
107 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
108 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลงาน  
109 นางประสิทธิ์พร สืบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
110 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงาน  
111 นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลงาน  
112 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
113 นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔3 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
114 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
115 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
116 นางพัชนี หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
117 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
118 นายสนั่น หัวแท้ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
119 นางสาวกูมุมีนา สตอหลง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
120 นางสาวนูรีซานย์ หลังสตา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
121 นางสาวปาลิกา พรหมเพชร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
122 นางสาวธันยานี โกบยาหยัง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
123 นางสาวณัฐพิมล อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ  
124 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔2 จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และสถานที่