สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ
วันที่ 26-27 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

ลำดับ เขต
1
2 การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3