รายละเอียดหนังสือแจ้ง สพท. ทุกเขต (ภาคใต้)
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคใต้)
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่ ศธ 04148/1097  ลงวันที่  9  มีนาคม 2564  (แจ้งทุกเขตพื้นที่ของภาคใต้)   
>>>ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (แจ้งทุกเขตในภาคใต้)
>>>รายการกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
เกณฑ์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(แก้ไขเพิ่มเติม) เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
>>>คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานและอื่นๆ
>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากรเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
 
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม 2564 เวลา 13:07 น.