เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประหยัด สุขขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสามารถ รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางประนอม หงษ์บิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายนภดล ยิ่งยงสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางกัลยาณี รณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวกันยา มาศภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางปรีดา มานะกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายอนุชา ชำนาญเหนาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางพันทิพา บุญชัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางสาวนูเรีย สิเดะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายกอเฉ็ม หมีนเหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางสุมน ไชยเสนีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางสุนีย์ อาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางสุมน ไชยเสนีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
17 นางสาวรัตนา ศรีชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
18 นายอิสมาแอล เหร็มเหมาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
19 นางสุนีย์ อาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
20 นายซัครียา หมาดบากา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
21 นางสารุณี อิสายะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
22 นางสาวอารียา งะสมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
23 นางสาวอิสริยา มากจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
24 นางจรรยาภรณ์ ทับมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล  
25 นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
26 นางปารมี ใบหลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
27 นางอัจริยา บัวแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
28 นางโสรยา เด่นนิรันดร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
29 นางสาวเบญจพร บุญธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
30 นางสาวยูซีตอห์ ยีอาร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
31 นางพิกุล คำอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
32 นางกานต์ธิดา หลีจ้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
33 นายกอเฉ็ม หมีนเหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
34 นายธีรวุฒิ หวาสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
35 นายตอเหลบ ปอหรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
36 นายอนุวัฒน์ คลังข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
37 นางสาวปัทมา มาลินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
38 นายณัฐพงศ์ รัตนโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
39 นางจิต์ดาภา ปาทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
40 ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะวรรณ ศรีคงแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
41 นางอรุนา ตาเดอิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
42 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
43 นางอาลียา แซ่เอี่ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
44 นางสาวสุดารัตน์ หลีเหมือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
45 นายยงยุทธ ยืนยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
46 นายเจนวิทย์ อุสสวิโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
47 นางจิราพร คำสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
48 นางสาวฉันณภสินธุ์ คงประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
49 นายอัดนัน อุสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
50 นางจิรัชฎา ลิมานิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
51 นางโนร์ลัยลา โต๊ะประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
52 นางศศิมา ละเมาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
53 นายโชคชัย ทิพย์รองพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
54 นายอนุชา ชำนาญเหนาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
55 นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
56 นายสุอิบ หนุนพ่อเด็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
57 นางวรรธิดา คมขำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
58 นางอนิตตา ปีมะสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
59 นางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
60 นางสาวรัตนา ศรีชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
61 นายประหยัด สุขขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
62 นางสุมน ไชยเสนีย์ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
63 นายกอเฉ็ม หมีนเหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
64 นายสามารถ รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
65 นางวิมพ์วิภา รักสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
66 นายอัมพร ภาระพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
67 นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
68 นางสาวรัชดา ทองสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
69 นางสาวปวิชญา สินน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
70 นางจอมขวัญ นครไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
71 นายนภดล ยิ่งยงสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
72 นางสาวกันยา มาศภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
73 นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
74 นางกัลยาณี รณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
75 นางประนอม หงษ์บิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
76 นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
77 นางปรีดา มานะกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
78 นายอนุชา ชำนาญเหนาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
79 นางสาวถนอม สงรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
80 นางกัลยา พงศ์นฤเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
81 นางสาวโสมสุดา พันกาแด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
82 นายมาโนช มณีวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
83 นายสมมารถ จันมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
84 นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
85 นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
86 นางสาวนิสิยา ทองจันทร์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
87 นางพันทิพา บุญชัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
88 นางสาวนูเรีย สิเดะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
89 นางสุนีย์ อาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการกลาง  
90 นางสุมน ไชยเสนีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
91 นางสุนีย์ อาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
92 นางกัลยาณี รณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
93 นางกัลยา พงศ์นฤเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
94 ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะวรรณ ศรีคงแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
95 นางสาวรัตนา ศรีชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
96 นางจรรยาภรณ์ ทับมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
97 นายอนุชา ชำนาญเหนาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
98 นางพันทิพา บุญชัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
99 นางสาวนิสิยา ทองจันทร์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
100 นายสมควร เจริญขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน  
101 นางสาวนูเรีย สิเดะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะกรรมการดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลงาน