สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่  1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสตูล 

ลำดับ เขต
1
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปัตตานี
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุง
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยะลา
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร