ข้อแนะนำ_2

คำชี้แจง
     1.คำรับรองเอกสารอยู่หน้าคำนำ
     2.การรับรองเล่มรายงานของผู้บังคับบัญชาท้ายคำขอ อยู่หน้าสุดท้ายของการรายงาน ก่อนภาคผนวก

วันพฤหัสบดี ที่ 04 มีนาคม 2564 เวลา 21:36 น.