เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวภัทริยวรรณ พันธ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสสถานศึกษาเฉพาะความพิการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
7 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
8 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
9 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
10 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
11 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
12 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
13 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
14 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
15 นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
16 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
17 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
18 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
19 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
20 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
21 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
22 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
23 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
24 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
25 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
26 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
27 นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
28 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
29 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
30 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
31 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
32 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
33 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
34 นายอดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
35 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
36 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
37 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
38 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
39 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
40 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
41 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
42 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
43 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
44 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
45 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
46 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
47 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
48 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
49 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
50 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
51 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
52 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
53 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
54 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
55 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
56 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ คณะทำงาน  
57 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงาน  
58 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน  
59 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน  
60 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะทำงาน  
61 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะทำงาน  
62 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะทำงาน  
63 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
64 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
65 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
66 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
67 นางสาวอรน ลินจินะฝั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
68 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
69 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
70 นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
71 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
72 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
73 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
74 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
75 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
76 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
77 นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
78 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
79 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
80 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
81 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
82 นางประกาทิพย์ ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
83 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
84 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
85 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
86 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
87 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
88 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
89 นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
90 นายมงคล จิตรอาษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
91 นางนันทิยา สุโนธร ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
92 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการประเมินผลงาน  
93 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
94 นางอรวรรณ เบ้าศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
95 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
96 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
97 นางยุพิน คำปัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
98 นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน  
99 นายเอกชัย แสงโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน  
100 นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
101 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
102 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการประเมินผลงาน  
103 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประเมินผลงาน  
104 นายอุทิตร น้อยใย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
105 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
106 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
107 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
108 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
109 นายณเรศ สินทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประเมินผลงาน  
110 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินผลงาน  
111 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
112 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังนครสวรรค์ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
113 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
114 นายอดิศร พวงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
115 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินผลงาน  
116 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
117 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
118 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน  
119 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
120 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
121 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
122 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการประเมินผลงาน  
123 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการประเมินผลงาน  
124 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
125 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
126 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการประเมินผลงาน  
127 นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการประเมินผลงาน  
128 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลงาน  
129 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการประเมินผลงาน  
130 นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการประเมินผลงาน  
131 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
132 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
133 นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
134 นางอัฏฐสินี เมฆคะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
135 นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
136 นางอัญชลี ทิพวงศ์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
137 นางนันทิยา สุโนธร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
138 นางรวิสรา อินธิยา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
139 นางน้ำฝน เวศนารัตน์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
140 นางภรภัทร พุ่มจีน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
141 นางมาติกา ศรีอ่อน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
142 นางกมลลักษณ์ ตันติ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
143 นางทิพย์ทิวา วิชาญ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
144 นางชุรีกร ปัญญาภู ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
145 นางสาวจรรยา สายสูง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
146 นางจิตรลดา ต้นผล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
147 นางรุ่งนภา แสงงาม ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
148 นางณัฏฐาพร อุ่นใจ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
149 นางสาวผกามาศ กุลหนาน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
150 นางราตรี แก้วอินทร์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
151 นางสมฤทัย พรมถานา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
152 นายโฆษิต นุดวงแก้ว ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
153 นายเกียรติพล เกษมรัตนพร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
154 นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
155 นางสาวเยาวภา เหมือนทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
156 นางสาวพัชรี สุเรนทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
157 นายธนวรรธน์ ศิริเลิศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
158 นางสุพรรณิกา วิชาเป็ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
159 นางสาวจุฑาลักษณ์ พุฒิดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
160 นางรัชนีวรรณ บุตรแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
161 นางสาวพัฒน์นรี ฝายนันชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
162 นายนนท์ธวัช ยอดเรือน ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
163 นายสราวุฒิ อินทะนิล ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
164 นายวิศิษฎ์ จิรนันทนุกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
165 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิมล นันต๊ะปิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
166 นางสาวพิมพ์พจนา วุฒิยาน พนักงานราชการ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
167 นายพศิณ นะชน พนักงานราชการ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
168 นายราเชนทร์ ปันทองมา พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
169 นายกิตติศักดิ์ สุโรพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
170 นางวราภรณ์ ศิริเลิศ พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
171 นายสาวจันทร์สิมา ตุ้ยยวง พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
172 นายธีระวัฒน์ ณัฐเกียรติกร พนักงานราชการ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
173 นายพงษ์พิพัฒน์ อิทธิยา พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
174 นางสาวนุชนารถ เผือกพาคำ พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
175 นายเอกรินทร์ สิงห์ปัญญโชติ พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
176 นางสาวปทิตตา ทัพวิโรจน์ พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
177 นายกิตติศักดิ์ การินทร์ พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
178 นางสาวนัยน์ปพร เกียนเรือน พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
179 นางสาวนฤมล คำรส พนักงานราชการ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
180 นางสาวสุพัตรา คำก้อน พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
181 นายปกรณ์ ปันทะมา พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
182 นางสาวอันเจอลา ไชยเรียน พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
183 นางสาวจุไรรัตน์ เชื้อสาร พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
184 นางสาวพัทธ์ธีรตา ขัดเงางาม พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
185 นางสาวจุฬาสินี จันใจ พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
186 นายธนากร แสงทอง พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
187 ว่าที่​ร้อยตรี​ธนวัฒน์​ จ​ำ​รัส​ พนักงานราชการ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปฏิคมต้อนรับ  
188 จ.ส.อ.เฉวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
189 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
190 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
191 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
192 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
193 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
194 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
195 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
196 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
197 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
198 นางปนัดดา สินันตา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
199 นางสาวปุญชรัสมิ์ พสิษฐ์วัฒนา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
200 นางแพรวพรรณ รวมสุข ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
201 นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
202 นางสาวอังสุมา วิชาเหล็ก ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
203 นางณัฐณิชา สามารถ ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
204 นางสาวเพ็ญวดี บุญทองพิมพ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
205 นางสาวพรญาณี ศรีสุพัฒน์ พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
206 นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
207 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
208 นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
209 นางสาวนภัสดารินญ์ กันธุระ ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงงานผลการคัดเลือก  
210 นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
211 นางพัชรินทร์ บุญเสริฐ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
212 นางสาวมะลิ ไชยโวหาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
213 นายธนกร อินต๊ะเขื่อน ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
214 นางชุติมันต์ กี่วัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
215 นางสาวธันยพัต ซุ้ยคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
216 นางสาวเจษฎาภรณ์ ถามา พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
217 นางรินรดา มีเดช พนักงานราชการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน  
218 นางสุภา เหลาธรรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน