สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

ลำดับ เขต
1 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2