เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นางสมรี เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
6 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการแข่งขัน  
7 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
8 วำที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
9 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
10 นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
11 นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ ผู้อำนวยการกลุํมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
12 นางพนิตพร ไทนอ ผู้อำนวยการกลุํมอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
13 นางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ ผู้อำนวยการกลุํมกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
14 นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ ผู้อำนวยการหนํวยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
15 นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
16 นายไตรพฤกษ์ ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
17 นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนทำวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
18 นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
19 นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
20 นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
21 นายทวนศิษฏ์ น้อยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่่น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
22 นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
23 นายสงบ จินะแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
24 วำที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุํงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
25 นายสุทัศน์ ปันสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
26 นายธงชัย พุฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
27 นางสินีนาฏ ทองบ้านทุํม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
28 นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
29 นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
30 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนำน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
31 สิบเอกวุฒิพงษ์ ขันผง นิติกรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
32 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
33 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
34 นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
35 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
36 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
37 นางวิพาภรณ์ พุฒิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
38 นางลำเนาว์ ชัยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
39 นายวัชรพงค์ โนทะนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
40 นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
41 นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
42 นางดวงตา ลำลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
43 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
44 นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
45 นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเป๋ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
46 นายรัฐพงศ์ ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
47 นางสาวศุภางค์ รชตวงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
48 นางสาวสรชนก จองกว้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านธงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
49 นางสมรี เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
50 นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
51 นางสาวนันทิวัน แสงเนตร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
52 วำที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
53 นางชลฤดี สวนนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
54 นางวราภรณ์ ศิริ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
55 นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
56 นางศิริพรรณ ยารังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
57 นางสาวกันยา ทองฟู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
58 นางสาวกัญชพร เขื่อนคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
59 นางอัมพร อินมงคล นักนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
60 นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
61 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
62 นางพนิตพร ไทนอ ผู้อำนวยการกลุํมอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
63 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
64 นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
65 นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
66 นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
67 นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
68 นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
69 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
70 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
71 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
72 นางกวิสรา ศรีมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
73 นายประสิทธิ์ จินะสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนามำน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
74 นางสาวเจษฏาภรณ์ สอนทะ ู๎ู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
75 นางสมร สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
76 นางสุชาดา จินะแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
77 นางกมลทิพย์ เพชรสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
78 นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
79 นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
80 นางศุภกร ใจบุญมา ครู โรงเรียนบ้านซาวหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
81 นายพงศกร หมุดแก้ว ครู โรงเรียนไตรธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
82 นางสาวพรชนก ไชยเลิศ ครู โรงเรียนทำปลาอนุสรณ์ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
83 นายวิชัย เทพกอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
84 นายสมเพชร เชื้อหมอ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
85 นางสาวรัชดา หอมนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแมํขะนิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
86 นางสาวสุวรรณา พรมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
87 นางสาวณัฎฐนันท์ ยศอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านครกคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
88 นางสาวสุภาพร นันโต เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
89 นางอัจฉรา อุ้มเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
90 นางสาวปรารถณา กองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
91 นางสไบทิพย์ อินไสย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
92 นางสาววราภรณ์ ลาดไหล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
93 นางวิลาวรรณ จันโนติ๊บ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำแกํนเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
94 นางสาวพิชชาภัทร์ พงค์สุภวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านถืมตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
95 นางสาวธารทิพย์ เชื้อหมอ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
96 นางสาวณัฐติยากร มัชฌิมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านผาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
97 นางสาวอารีรัตน์ หมั่นสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทุํงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
98 นางสาวอัจฉนันท์ พรมดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
99 นางสาววิชญาพร มะลิซ้อน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
100 นางสาวพิรีย์พร พันธจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
101 นางสาวนภาลักษณ์ จักรน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
102 นายเฉลียว จองกว้าง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
103 นายสมัย ศิริวงค์ พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
104 นายกฤษฏ์ชนม์ ธัญกัญจนธรณ์ พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
105 นายอนุวัตร หมื่นเป็ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
106 นายเกรียงไกร จักริลา พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
107 นายรัศมี มาณกิจ ชำงไฟฟ้า ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
108 นายนภดล ชมพู ชำงไฟฟ้า ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
109 นายสังวาลย์ ยะหมื่น ชำงไฟฟ้า ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
110 นางสมพร อินราช แมํบ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
111 นายไพรสันต์ แก้วฮ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
112 นางสมรี เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
113 นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
114 นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายรับ - ส่ง จัดเก็บและมอบผลงาน  
115 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
116 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
117 นางวิพาภรณ์ พุฒิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
118 นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
119 นางลำเนาว์ ชัยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
120 นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
121 นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
122 นางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
123 นางพัชรี ทานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
124 นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
125 นางพลอยปภัส จะเฮิง ครู โรงเรียนไตรธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
126 นางวัลยา ดีสีใส ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
127 นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
128 นางสาวศุภางค์ รชตวงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
129 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
130 นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
131 นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบออนไลน์ รายงานการประกวดและเกียรติบัตร  
132 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ผู้ดูแลระบบ (Administrator)