สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ เขต
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุทัยธานี ชัยนาท
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แพร่
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน