รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 
สรุปกิจกรรม ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 381
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางสาวรำเพย อินศรีจันทร์ โรงเรียนวัดบุญญราศรี(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายสงคราม สาลีนวน โรงเรียนบ้านบุกะสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางสาวอาภรณ์ ราศรี โรงเรียนวัดป่าไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางสาวอรวรรณ แต้มเก่ง โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางสาวเมษา โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นางสาวสุพิชญา หมวดสันเทียะ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายธีระชล พุฒจีบ โรงเรียนบ้านกันเตรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายวิโรจน์ ช่วยชูหนู โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................