การแก้ไข ชื่อ-สกุล ชื่อสถานศึกษา
ผู้เข้าประกวดโปรดตรวจสอบรายชื่อที่มี ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้องหรือชื่อสถานศึกษาไม่ถูกต้อง โปรดพิมพ์ข้อความที่จะต้องแก้ไข ที่ถูกต้องและแจ้ง รหัสกิจกรรม ด้วย โดยส่ง e-mail มาที่ paisan2549@hotmail.com 
วันพุธ ที่ 08 กันยายน 2564 เวลา 20:28 น.