พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 1-5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ด้านวิชาการ 85
2 ด้านบริหารจัดการ 85
3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 206
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม 8