ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 170
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจักรพันธ์ เพ็งประโคน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายทยากร จันทะบุตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายรัชชานนท์ เมธดลเดชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
5 นายชาตรี บารมีมหาศาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
6 นางอุไรรัตน์ ไชยทุม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
7 นางนันธิกา สรสนธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
8 นางสาวสุพรรษา มังคลาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง