รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่  26 สิงหาคม  -  9 กันยายน 2564
 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางศิริลภัสร กาพย์มณี โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นางวิชชุดา ทัพซ้าย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายเทียนชัย เบ้าจรรยา โรงเรียนบ้านหัวนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายบุญธรรม บุปผา โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายธีรยุทธ สีเสน โรงเรียนบ้านวังตะกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ โรงเรียนบ้านดอนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายภูมินทร์ รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านนาเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร โรงเรียนสามัคคีรถไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นายทองไทยแท้ ทองดีนอก โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นายเลิศ ปรุงโพธิ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว (พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นางสกุณา สุวรรณาโค โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นางศรีวณา โพธิ์ศรีเลิศ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นางจินตนา สุขสำราญ โรงเรียนวัดอินทบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นายมนตรี ศรีขาวรส โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
17 สิบโทณัฐวัตร โจระสา โรงเรียนบ้านละกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา โรงเรียนบ้านโคกก่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นางวรกมล ปัตตาเนย์ โรงเรียนบ้านหนองป้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นายมนัส เมืองมัจฉา โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
21 นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ได้รับเอกสารแล้ว
22 นางอัจฉราพร พุทธพรหม โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
23 นายทิวากร สุทธิบาก โรงเรียนบ้านดอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
24 นายสันติภพ โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านภูดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
25 นางนิรมล ทิพชัย โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
26 นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
27 นางสาวนราธิป สมพงษ์ โรงเรียนบ้านกันตรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
28 นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
29 นางอณัญญา คำสิน โรงเรียนบ้านโคกกรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
30 นางนฤมล กะการดี โรงเรียนบ้านโนนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
31 นางศิรินธร วิภาคะ โรงเรียนบ้านบุอันโนง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
32 นางอมรา คำกิ่ง โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
33 นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
34 นายถาวร บุญกระจาย โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
35 นายวิศิษย์ ใชญัน โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
36 นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................