รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่  26 สิงหาคม  -  9 กันยายน 2564
 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 215
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางพนาพร ภูจอมจิตร โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายทิพวัฒน์ ริยะ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายปรีดา อดทน โรงเรียนบ้านหนองซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายลิขิต พิมพ์คำ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ โรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายนภัสดล ลิมปิเจริญ โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นายสายชล เลือดขุนทด โรงเรียนบ้านหนองดุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นายสมยศ หล้าเพชร โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ได้รับเอกสารแล้ว
13 ส.ต.ท.มงคลเดช ววรรณปะเก โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นายปรัชญา มานะวงศ์ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ได้รับเอกสารแล้ว
15 นายชัยวิชิต ทันพรม โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นายทองใส วิทยา โรงเรียนสหคามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
17 นายอำพร ชัยอาวุธ โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นายอดิศักดิ์ ธรรมพร โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
21 นายภาณุพงษ์ คำภูษา โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
22 นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
23 นายเริงศักดิ์ หาญมานพ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
24 นายศุภณัฐ อินทร์งาม โรงเรียนบ้านโพนครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
25 นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
26 นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
27 นางสมพานรัศมี พรมโสภา โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ได้รับเอกสารแล้ว
28 จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
29 นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง โรงเรียนบ้านพังงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
30 นางสาวดารุณี อัคเทพ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
31 นายเดชา ลุนาวงค์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................