รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่  26 สิงหาคม  -  9 กันยายน 2564
 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 211
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางฐิตาพร ดอนโอฬาร โรงเรียนหนองตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางสุพรรณิการ์ นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายกิติพงค์ ศรีคิรินทร์ โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางอุไร กางกรณ์ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายปรีชา มุทาพร โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางอินทิรา ชูศรีทอง โรงเรียนบ้านพิมานท่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางหนึ่งฤทัย ปานอริยนันท์ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางสาวววราพร เลขะวัฒนะ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์ โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นายประเทือง รูขะจี โรงเรียนไทยรัฐ ๑๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นายเจนุวัตร จงเจือกลาง โรงเรียนบ้านโนนตาเถร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นายบุญลือ เทียนศิริ โรงเรียนบ้านยายคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นายถาวร ชมภูบุตร โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
17 นายสุวิทย์ คำพร โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นายจิรพัฒน์ โนราช โรงเรียนบ้านหนองตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นายวิชัย โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นางวรวรรณ มิถุนดี โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
21 นายสันทัด ธุระนนท์ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
22 นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนบึง-เบาะอุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
23 นางสาวณัชชุดา มะคุ้มใจ โรงเรียนบ้านพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
24 นางสุจิตรา ป้องโกเซ โรงเรียนบ้านปักหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
25 นายณรงค์ชัย เอราวรรณ โรงเรียนบ้านโนนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ได้รับเอกสารแล้ว
26 นางนพรัตน์ ภักดีพันดอน โรงเรียนบ้านหนองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
27 นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
28 นางทัศนีย์ มณีวรรณ โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
29 นางสาวอริสรา ชัดเจน โรงเรียนบ้านแก้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................