รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่  26 สิงหาคม  -  9 กันยายน 2564
 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 112
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นายณัฐชัย บูรวัตร โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายเชาวรินทร์ แก้วพรม โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นางนภารัตน์ บุญหนัก โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางเยาวภา กล้าขยัน โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายฌานธร บุญทัน โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายโกเมน คัดทะจันทร์ โรงเรียนกุรุคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นายเมธี ณนภัทรเมธี โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นายอภิรัตน์ นาดี โรงเรียนบ้านสระครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นางสาวหนูเดือน พาแกดำ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นางอารี ภูมิพันธุ์ โรงเรียนบ้านโคกลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
17 นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นายบุญศรี ไชยบุดดี ชุมชนบ้านลาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นายประสาท ราชจันทร์ โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นายไพฑูรย์ ชาปัด โรงเรียนบ้านวังโพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
21 นายสมชาย อุตสาหะ โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ได้รับเอกสารแล้ว
22 ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
23 นายสลับ สุ่มมาตย์ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
24 นายมานะ ทีคลัง โรงเรียนนกเหาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
25 นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
26 นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
27 นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
28 นายก้านแก้ว พันอินทร์ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
29 นายอุกฤต ทีงาม โรงเรียนบ้านป่าใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
30 นายสราวุธ พาเสน่ห์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
31 นายสุภพ พิลาโสภา โรงเรียนบ้านบึงโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
32 นายวสุกฤต สุวรรณเทน โรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
33 นางพนารัตน์ หาญมานพ โรงเรียนบ้านโคกเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
34 นายอนุชิต เอกา โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
35 นางเพชรา พิมพ์ศรี โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
36 นายอภิศร ทิพเสนา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
37 นายเทพบดินทร์ คะสา โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
38 นายชาญวิทย์ โหมดม่วง โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ได้รับเอกสารแล้ว
39 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
40 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านปะโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
41 นายประสงค์ รามวิเศษ โรงเรียนศรีขวัญเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
42 นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
43 นางพิศมัย แก้วเชื้อ โรงเรียนบ้านกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
44 นางสริยา ป้องโล่ห์ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
45 นายเดชา ลุนาวงค์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................