รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
วันที่  26 สิงหาคม  -  9 กันยายน 2564
 
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 110
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นายศราวุธ ศรีประภา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางชุติมา กะริอุณะ โรงเรียนบ้านหนองคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายธนากร หลี่อินทร์ โรงเรียนโคกสูงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายอนุชิต ฤากำลัง โรงเรียนบ้านสารจอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางวันทิวา มูลสาร โรงเรียนบ้านศรีธน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย โรงเรียนบ้านไชยวาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นายอนันต์ ขำโพธิ์ โรงเรียนบ้านบุเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา โรงเรียนบ้านหนองพลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นายวิโรจน์ เพ็งประโคน โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นายกฤติน พันธุ์เสนา โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นายเรืองเดช ใหญ่นอก โรงเรียนบ้านโคกไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นายพิริยะ ทองมนต์ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ได้รับเอกสารแล้ว
17 นายเทอดนคร ห้องแซง โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นายมานิส สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
19 นายวานนท์ นนทวงค์ โรงเรียนบ้านหว้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
20 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง โรงเรียนบ้านสลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
21 นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง โรงเรียนบ้านไร่นาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
22 นายพลา สะอาดเอี่ยม โรงเรียนบ้านแกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
23 นายเอกกร สีดามาตย์ โรงเรียนบ้านหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
24 นางฐิติพร จันทร์ลอย โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
25 นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์ โรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
26 นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว โรงเรียนบ้านนางิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
27 นายวิษณุ สูนานนท์ โรงเรียนบ้านแก้งกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
28 นายไพ เวียงอินทร์ โรงเรียนบ้านแสงอรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................